Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Aktualizacja ''Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego''

 

Mija siódmy rok obowiązywania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument ten, choć ze swej natury ogólny, kierunkowy, z powodzeniem przez ostatnie lata pełnił rolę instrumentu koordynującego działania na rzecz rozwoju województwa, a w szczególności był podstawą efektywnego wydatkowania środków wspólnotowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ostatnim czasie nastąpiły jednak istotne zmiany zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu województwa, które stały się przesłanką aktualizacji tego dokumentu. Przede wszystkim zmieniło się makroekonomiczne otoczenie regionu. Ujawnił się kryzys, którego skutki muszą być brane pod uwagę. Inne są już zewnętrzne polityki rozwojowe, krajowe i Unii Europejskiej. Przyjęty został pakiet strategicznych dokumentów krajowych, do zapisów których, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategia regionalna musi być dostosowana.

Aktualizacja strategii zainicjowana została uchwałą nr VI/88/ll Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku, która określiła zasady, tryb i harmonogram prac. Obecnie zakończono prace nad diagnozą społeczno-gospodarczą województwa oraz nad projektem zaktualizowanej strategii, który pragniemy poddać szerokim konsultacjom społecznym.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców Wielkopolski do zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz do wyrażenia opinii o jego treści. Liczymy na aktywny udział z pożytkiem dla rozwoju Wielkopolski, jej konkurencyjności oraz satysfakcji mieszkańców.

Uwagi do projektu aktualizacji strategii będzie można wyrazić poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres strategia2020@umww.pl lub osobiście, do protokołu, podczas konferencji subregionalnych, które planujemy zorganizować we wrześniu br. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Wszelkie informacje w tej sprawie oraz odpowiednie dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.umww.pl.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47