Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) Starosta Kaliski zawiadamia, że zachodzi konieczność sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1995r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Informacje dotyczące działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości oraz ujawnienia praw własności w księgach wieczystych, mieszkańcy Powiatu Kaliskiego mogą uzyskać w punkcie informacyjno - konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, mającym siedzibę w Kaliszu, przy Placu Św. Józefa 5 (I piętro, pokój 131) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36