MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 117/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2007 rok

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2007 rok obejmujące:

1.       Wprowadzenie do sprawozdania rocznego.

2.       Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku.

3.       Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku
do dnia 31 grudnia 2007 roku.

4.       Dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 117/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2007 rok

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku złożyła roczne sprawozdanie finansowe za 2007 rok, który obejmuje:

-          wprowadzenie do sprawozdania rocznego za 2007 rok,

-          bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku,

-          rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku podlega zatwierdzeniu przez organ założycielski jakim jest Rada Gminy Opatówek.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58