MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 95/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wydania aktu o utworzeniu

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 155/00 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W § 1 ust. 1 wyrazy "Rada Gminy w Opatówku" zastępuje się wyrazami "Gmina Opatówek".

2.       W § 1 ust. 1 skreśla się punkt 5.

3.       § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Opatówek Biblioteka wykonuje również zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego."

4.       W § 3 ust. 3 wyrazy "Zarząd Powiatu Kaliskiego" zastępuje się wyrazami "Starosta Kaliski".

5.       W § 3 i § 8 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazem "Wójt".

6.       § 12 ust. 2, tiret drugi otrzymuje brzmienie: "Filia Biblioteczna w Rajsku - 62-860 Opatówek, Rajsko 4a".

7.       W § 13 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazem "Wójta".

8.       § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Paragraf 16 Statutu stosuje się odpowiednio."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58