Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 19/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wzór informacji o symbolu IN-1 na podatek od nieruchomości, wraz z załącznikiem do uchwały, obowiązujący od dnia 01.01.2007r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr 131/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2007.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik

                                                            do Uchwały Nr 19/06 Rady Gminy Opatówek

                                                              z dnia  13 grudnia  2006 r.

 

IN - 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Składający:   Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi

nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych

lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy Opatówek właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy  Opatówek

 

    Adres Plac Wolności 14

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel        q  2. współwłaściciel       q 3. posiadacz samoistny   q 4. współposiadacz samoistny  q  5. użytkownik wieczysty

   q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) q 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7.     Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

 

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy                                              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

 

............................................................................ m2

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

............................................................................ ha

 

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

22.

 

............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

1. mieszkalnych - ogółem

23.

............................................................................ m2

 

 

 

w  tym:

-          kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

 

-          kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

     w  tym:

 

-          kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

 

-          kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

 

.............................................................................. m2

 

 

................................................................................................. m2

 

................................................................................................. m2

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

     w  tym:

 

-          kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

 

-          kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

 

............................................................................. m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

     w  tym:

 

-          kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

 

-          kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................ m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego     przez organizacje pożytku publicznego

      w  tym:

-          kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

 

-          kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

28.

............................................................................ m2

 

............................................................................................... m2

 

............................................................................................... m2

 

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

      (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

           (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

30. Imię

 

31. Nazwisko

 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

33.  Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

34. Uwagi organu podatkowego

 

 

35. Identyfikator przyjmującego formularz

 

36. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

ZAŁĄCZNIK NR IN-1/1

do informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 do pkt. B.1.5 i B.1.6

 

Działka nr

Miejscowość (ulica)

Posiadanie bud.

KW

Nazwa sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 19/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 znowelizowanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy Opatówek została zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomości i obiektach budowlanych są niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43