MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2021 rok


Uchwała nr 279/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 278/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 277/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Turkowskiej i ul. Łódzkiej".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 276/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 275/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 274/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 273/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2022-2024 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 272/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2022 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 271/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2022 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 270/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatówek na lata 2021-2030.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 269/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie diet dla sołtysów - przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 268/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 267/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 266/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 265/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Nowoogrodowej w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 264/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 263/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opatówek oraz warunków i trybu jej składania.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 262/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 720/4 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej 17.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 259/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 258/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 257/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 256/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Saczyn w zakresie nawierzchni bitumicznej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 255/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 221/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 254/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 14.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 253/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, budynku sprzętu sportowego oraz lokalu użytkowego położonych w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 252/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 66/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 251/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pod tytułem: GMINA OPATÓWEK BEZ PRZEMOCY!.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 250/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatówek na rok szkolny 2021/2022.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 249/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 248/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zakup dwóch kompletów pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz ze znakami A-24 w miejscowości Trojanów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 247/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 246/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Apel nr 1/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy stanu zbiornika Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 245/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania i określenia zakresu zadań doraźnej Komisji ds. rozwoju Szałego Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 244/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 233/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 243/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 242/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 241/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 240/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Łódzkiej".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 239/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 238/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 231/1 położonej w Rajsku.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 237/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 miesięcy części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 236/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 235/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 234/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu celem wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 233/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 232/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 231/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2020 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 230/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 229/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2020 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 228/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie wotum zaufania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 227/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2021 roku
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 226/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 223/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 225/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 224/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Saczyn w zakresie nawierzchni bitumicznej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 223/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 222/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 221/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 220/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 219/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 218/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w m. Szałe oznaczonej jako działka nr 196/8.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 217/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 216/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 215/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 214/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 213/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 212/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 211/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 210/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej w Opatówku przy ul. Parkowej 16.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 209/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 208/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 207/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 206/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 205/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 204/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 203/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 202/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 201/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 200/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 199/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 198/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 197/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 196/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27