MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2021 rok


Uchwała nr 215/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 214/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 213/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 212/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 211/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 210/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej w Opatówku przy ul. Parkowej 16.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 209/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 208/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 207/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 206/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 205/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 204/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 203/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 202/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 201/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 200/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 199/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 198/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 197/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 196/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021 13:52:34