MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2022 rok


Uchwała nr 322/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 321/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 320/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 319/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 318/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 317/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 316/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Opatówek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 315/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 7 miesięcy części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 314/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 313/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie przystąpienia sołectw Chełmce oraz Zduny do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 312/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Opatówek w Stowarzyszeniu "LGD7 - Kraina Nocy i Dni".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 311/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 310/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 309/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Błaszki dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 308/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 307/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 306/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 305/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 304/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sierzchowie podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 303/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 302/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 301/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 66/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 300/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 299/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2022-2023 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii programu wchodzącego w skład Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatówek na lata 2021-2030.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 298/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 297/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Stanowisko Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2022 roku
w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Obwieszczenie Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 296/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 295/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opatówek oraz warunków i trybu jej składania.
Pobierz (ZIP)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 295/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 293/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Opatówek na lata 2022-2025".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 291/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 290/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Sierzchowie podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 289/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zadania publicznego z zakresu dróg.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 288/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu celem wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 287/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 286/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 285/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców m. Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 284/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2022 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 283/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2022 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 282/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 281/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 280/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27