MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 73 z dnia 10.04.2007

 

POZYCJA 21106

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Opatówek: przebudowa ulicy Kościelnej w m. Opatówek o długości 428 mb.

Publikacja nieobowiązkowa.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Opatówek, do kontaktów: Krzysztof Matusiak, Halina Korzepska, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017, e-mail: przetargi@opatowek.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa ulicy Kościelnej w m. Opatówek o długości 428 mb.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Powiat kaliski, gmina Opatówek, miejscowość Opatówek..

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Kościelnej o długości 428 mb. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna. Ułożenie jednostronnego krawężnika, wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych oraz ścieku z elemenmtów betonowych. Podbudowa gr. 30 cm z kruszywa łamanego granitowego.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 40

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 6.000,00 zł.

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi udowodnić, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadać wysokość obrotów firmy w roku 2006 - 250.000,00 zł. - minimum. 4. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Stanowisko : kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa,- kierownik robót musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej

w zakresie kanalizacji deszczowej oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2002 - 2006), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zadania związane z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową ) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł.każde zadanie potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie. 6. Wykonawca musi zapewnić niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia tj.:- Koparko - ładowarka 0,6 m3 - szt.1- Koparko - spycharka 0,15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego - szt.1- Równiarka samojezdna - szt. 1- Walec wibracyjny samojezdny 0,6t - szt.1- Walec wibracyjny ogumiony 15t - szt.1- Walec statyczny samojezdny 10t - szt. 2- Samochód samowyładowczy 5 -10t i więcej - szt. 2- Wibrator powierzchniowy i ubijak spalinowy - szt. 2 - Skrapiarka ciągnikowa - szt.1- Rozkładarka mas bitumicznych szer. do 5,0 m - szt. 1- Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 30t - szt. 1 7. Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie ( spełnia / nie spełnia ), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez wykonawców do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/ wraz z aktualnymi zaświadczeniami: a/ zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, b/ zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Oświadczenie finansowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 formularza oferty, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego, lub sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innymi dokumentami określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za ubiegły rok o wysokości obrotów, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres. 5. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 Formularza oferty odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami). 6. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 4, z udokumentowaniem źródeł pozyskania. 7. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w realizacji zamówienia w zakresie budowy sali sportowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających. 8. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia /jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców/ na załączniku nr 6 wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości do współpracy. 9. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7.10. Dowód wpłacenia/wniesienia/ wadium.11. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8.12. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 9.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.

Opłata:

Warunki i sposób płatności:

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2007 godzina 09:45.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.05.2007, godzina 10:00, Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, pokój nr 15..

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.04.2007.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00