MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

 

Publikacja obowiązkowa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Opatówek

 

Adres pocztowy:

ul. Plac Wolności 14

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Opatówek

62-860

wielkopolskie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Krzysztof Matusiak

062 7618080, 7618454,

E-mail:

Fax:

przetargi@opatowek.pl

062 7618017

 

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

 

Adres profilu nabywcy (URL):

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

 

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

Przedmioty działalności :

Ogólne usługi publiczne

 

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

 

Nie

 

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

 

Tak

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 73 poz. 21106 z dnia 10/04/2007

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 

55985.75 EUR

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

 

Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Opatówek.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

 

(a) Roboty budowlane

 

Wykonanie

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

 

Miejscowość Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

 

Zamówienia publicznego

 

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

 

Przebudowa ulicy Kościelnej o długości 428 mb. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.4 cm - warstwa ścieralna. Ułożenie jednostronne krawężnika, wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych oraz ścieku z elementów betonowych. Podbudowa gr.30 cm z kruszywa łamanego granitowego.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)

Glówny przedmiot

45.23.32.20-7

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

06/06/2007

 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

 

2

 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.

 

Adres pocztowy

ul. Częstochowska 95

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Kalisz

62-800

Polska/wielkopolskie

 

E-mail:

Telefon:

 

/0-62/ 7667314

Adres internetowy:

Fax:

 

/0-62/ 7668922

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty:    202735.06

 

Oferta z najniższą ceną   202735.06 /Oferta z najwyższą ceną   213073.56

 

Waluta PLN

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Nie

 

 

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57