MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci
o długości 1020 mb.

Numer ogłoszenia: 123090 - 2008; data zamieszczenia: 09.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 76806 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci o długości 1020 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek o długości 1020 mb. Przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltobetonową. Zakres robót obejmuje: 1. roboty pomiarowe, 2. oczyszczanie poboczy z chwastów i wysokiej trawy, 3. ścinanie drzew, karczowanie pni z wywozem gałęzi i dłużyc na odległość do 2 km, 4. regulacja pionowa zaworów wodociągowych w ilości 5 szt. 5. wykonanie przepustu rurowego pod drogą, rury o średnicy 40 cm wraz ze ściankami czołowymi z bloczków betonowych M-6, o długości 80 m oraz przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 20 cm, o długości 45 cm. 6. formowanie nasypów, 7. wykonanie koryta na poszerzenia, 8. wykonanie rowów przydrożnych trójkątnych na krawędzi korony drogi o szer. do 50 cm i głębokości do 30 cm na dł. 1020 m po obu stronach, 9. wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o grubości warstwy 8 cm po zagęszczaniu - w ilości 1060 m2, 10. wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o grubości warstwy 15 cm po zagęszczaniu w ilości 4630,00 m2, 11. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa ścieralna) - grubość warstwy 4cm po zagęszczaniu w ilości 4630,00 m2, 12. wykonanie zjazdów na pola w ilości 22 szt. o szer. 4,0 m i dł. 3,0 m, 13. wykonanie poboczy, 14. ustawianie znaków drogowych w ilości 5 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 213822 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          PPHU Danbud Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 213822.00

-          Oferta z najniższą ceną: 213822.00 / oferta z najwyższą ceną: 295473.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00