MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 167756 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012 1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1860,00 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m) - podbudowa grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 10 cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 5 cm, - warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm, - murawa boisk oddzielona od sąsiadujących elementów zagospodarowania terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem, na powierzchni boisk spadki o wartości minimalnej 0,5 %. Wymagania dotyczące trawy syntetycznej: - nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 50 mm o źdźble prostym (monofilowym), wykonana z tworzywa PE lub PE +PP, trawa syntetyczna po zamontowaniu wypełniona warstwą dociskową z piasku kwarcowego oraz warstwą dynamiczną z granulatu EPDM (dopuszcza się granulat pochodzący z recyklingu) w ilości zgodnej z zaleceniami producenta trawy. Wyposażenie boiska do piłki nożnej: - bramki aluminiowe 2 sztuki, o wymiarach 5,0 x 2,0 m montowane w tulejach oraz siatki do bramek (ww. sprzęt sportowy musi posiadać wymagane świadectwa i atesty bezpieczeństwa). 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,10 x 28,10 m) nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego syntetyczna Przekrój przez podbudowę: - grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm o gr. 10 cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o gr. 5 cm, - warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100 x 30 x 8 cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. Wymagania dotyczące nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu EPDM o grubości 13 mm, - nawierzchnia syntetyczna ułożona na warstwie wyrównawczej-mineralno-syntetycznej o grubości 3,5 mm, składająca się z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego. Wyposażenie do piłki koszykowej: - stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180 x 105 cm, - obręcz uchylna, siateczka do obręczy, - ilość 4 zestawy. Wyposażenie do piłki siatkowej: - słupki stalowe montowane na tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, - siatka całosezonowa, - ilość 2 zestawy. 3. Odwodnienie boisk Drenaż pasmowy projektuje się na obu boiskach w układzie prostopadłym względem osi podłużnych boisk z rur drenarskich perforowanych PVC - U o następujących danych: - drenaż zbierający Dz/Dw = 75/65 mm w rozstawie co 10,00 m - przewód zbiorczy Dz/Dw = 126/113 mm prowadzony równolegle do ogrodzenia, poza jego granicami 4. Oświetlenie boisk: całość oświetlenia minimum 8 lamp Boisko piłkarskie: - maszt słup stożkowy, wysokość minimum 9,0 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową, - natężenie oświetlenia: średnie natężenie oświetlenia Eśr 77 lx minimalne natężenie oświetlenia Emin 54 lx maksymalne natężenie oświetlenia Emax 119 lx równomierność g1 Emin/Emax 1:1,41 (0,71) równomierność g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46). Boisko do koszykówki i siatkówki: - maszt słup stożkowy, wysokość minimum 9,0 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową, - natężenie oświetlenia: średnie natężenie oświetlenia Eśr 103 lx minimalne natężenie oświetlenia Emin 76 lx maksymalne natężenie oświetlenia Emax 136 lx równomierność g1 Emin/Emax 1:1,35 (0,74) równomierność g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56). 5. Ogrodzenie terenu: - ogrodzenie terenu systemowe z funkcja piłkochwytów, na słupkach stalowych, wypełnienie z siatki stalowej lub paneli z drutu, - wysokość ogrodzenia minimum 4,0 m, - rozstaw słupków ogrodzenia 2,5 m, - w polach za bramkami boiska do piłki nożnej (miejsca oznaczone na rysunku) ogrodzenie podwyższone z funkcja piłkochwytów do wysokości minimum 6,0 m, - furtki i bramy systemowe rozwierane, - szerokość furtki min. 1,2 m, - szer. bramy min. 3,0 m, - wysokość minimalna bramy 3,0 m, - wysokość furtki 2,0 m, - ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metodą ogniwową 6. Budynek wariantu STANDARD + składa się z: - dziesięciu modułów, - wysokość 1 kondygnacja, powierzchnia 82,98 m2, - powierzchnia użytkowa podstawa 58,20 m2, - powierzchnia konstrukcji 10,04 m2, - kubatura 237,91 m3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 04.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

-          Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Stanowisko - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownik robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownik robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa. 4. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). 5. Wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Sposób dokonania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie ( spełnia/nie spełnia),w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty.

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych/załącznik nr 1 do formularza oferty/ wraz z aktualnymi zaświadczeniami : a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, b) aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, c) informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Formularza oferty, odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami. 5. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień związanych z robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. 6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 4. 7. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty. 8. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 6. 9. Dane dotyczące podwykonawców, zakres powierzonych im części zamówienia (jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) na załączniku nr 7 do formularza oferty. 10. Dowód wpłaty wadium przetargowego, załącznik nr 8 do formularza oferty. 11. Na nawierzchnie z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej: a) badania na zgodność z PN - EN 15330 - 1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. b) Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonywanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA. 12. Na nawierzchnię syntetyczną na boisko do koszykówki i siatkówki: a) badania na zgodność z PN - EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. 13. Karty techniczne oferowanych nawierzchni potwierdzone przez jego producenta. 14. Atesty Państwowego Zakładu Higieny dla oferowanych nawierzchni syntetycznych. 15. Autoryzację producenta trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 7 w godz.08:00 - 15:00..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 13..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00