MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 217447 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 167756 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012 1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1860,00 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m) - podbudowa grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 10 cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 5 cm, - warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm, - murawa boisk oddzielona od sąsiadujących elementów zagospodarowania terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem, na powierzchni boisk spadki o wartości minimalnej 0,5 %. Wymagania dotyczące trawy syntetycznej: - nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 50 mm o źdźble prostym (monofilowym), wykonana z tworzywa PE lub PE +PP, trawa syntetyczna po zamontowaniu wypełniona warstwą dociskową z piasku kwarcowego oraz warstwą dynamiczną z granulatu EPDM (dopuszcza się granulat pochodzący z recyklingu) w ilości zgodnej z zaleceniami producenta trawy. Wyposażenie boiska do piłki nożnej: - bramki aluminiowe 2 sztuki, o wymiarach 5,0 x 2,0 m montowane w tulejach oraz siatki do bramek (ww. sprzęt sportowy musi posiadać wymagane świadectwa i atesty bezpieczeństwa). 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,10 x 28,10 m) nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego syntetyczna Przekrój przez podbudowę: - grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm o gr. 10 cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o gr. 5 cm, - warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100 x 30 x 8 cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. Wymagania dotyczące nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu EPDM o grubości 13 mm, - nawierzchnia syntetyczna ułożona na warstwie wyrównawczej-mineralno-syntetycznej o grubości 3,5 mm, składająca się z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego. Wyposażenie do piłki koszykowej: - stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180 x 105 cm, - obręcz uchylna, siateczka do obręczy, - ilość 4 zestawy. Wyposażenie do piłki siatkowej: - słupki stalowe montowane na tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, - siatka całosezonowa, - ilość 2 zestawy. 3. Odwodnienie boisk Drenaż pasmowy projektuje się na obu boiskach w układzie prostopadłym względem osi podłużnych boisk z rur drenarskich perforowanych PVC - U o następujących danych: - drenaż zbierający Dz/Dw = 75/65 mm w rozstawie co 10,00 m - przewód zbiorczy Dz/Dw = 126/113 mm prowadzony równolegle do ogrodzenia, poza jego granicami 4. Oświetlenie boisk: całość oświetlenia minimum 8 lamp Boisko piłkarskie: - maszt słup stożkowy, wysokość minimum 9,0 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową, - natężenie oświetlenia: średnie natężenie oświetlenia Eśr 77 lx minimalne natężenie oświetlenia Emin 54 lx maksymalne natężenie oświetlenia Emax 119 lx równomierność g1 Emin/Emax 1:1,41 (0,71) równomierność g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46). Boisko do koszykówki i siatkówki: - maszt słup stożkowy, wysokość minimum 9,0 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową, - natężenie oświetlenia: średnie natężenie oświetlenia Eśr 103 lx minimalne natężenie oświetlenia Emin 76 lx maksymalne natężenie oświetlenia Emax 136 lx równomierność g1 Emin/Emax 1:1,35 (0,74) równomierność g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56). 5. Ogrodzenie terenu: - ogrodzenie terenu systemowe z funkcja piłkochwytów, na słupkach stalowych, wypełnienie z siatki stalowej lub paneli z drutu, - wysokość ogrodzenia minimum 4,0 m, - rozstaw słupków ogrodzenia 2,5 m, - w polach za bramkami boiska do piłki nożnej (miejsca oznaczone na rysunku) ogrodzenie podwyższone z funkcja piłkochwytów do wysokości minimum 6,0 m, - furtki i bramy systemowe rozwierane, - szerokość furtki min. 1,2 m, - szer. bramy min. 3,0 m, - wysokość minimalna bramy 3,0 m, - wysokość furtki 2,0 m, - ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metodą ogniwową 6. Budynek wariantu STANDARD + składa się z: - dziesięciu modułów, - wysokość 1 kondygnacja, powierzchnia 82,98 m2, - powierzchnia użytkowa podstawa 58,20 m2, - powierzchnia konstrukcji 10,04 m2, - kubatura 237,91 m3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 958771.09 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SODEX Sp. z o.o, ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 958771.09

-          Oferta z najniższą ceną: 958771.09 oferta z najwyższą ceną: 958771.09

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00