MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Numer ogłoszenia: 360643 - 2008; data zamieszczenia: 11.12.2008

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 345413 - 2008 data 02.12.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax. 062 7618017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

-          W ogłoszeniu jest: I.8.Wywóz odpadów wielkogabarytowych tj. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, materace itp. - na zgłoszenie Zamawiającego..

-          W ogłoszeniu powinno być: I.8. Wywóz odpadów wielkogabarytowych tj. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, materace itp. - na zgłoszenie Zamawiającego według potrzeb za dodatkowa opłatą - poza umową..

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

-          W ogłoszeniu jest: II.1. około 360 m3 (frakcja zmieszana), z czego :.

-          W ogłoszeniu powinno być: II.1. około 720 m3 (frakcja zmieszana), z czego :.

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

-          W ogłoszeniu jest: II.2. około 340 m3 ( odpadów wyselekcjonowanych ), z czego:a) wywóz odpadów z gniazd do selektywnej zbiórki (poz.1-4 załącznika nr 3) - 1 x w miesiącu 10 kontenerów + 3 kontenery w miesiącach od V do końca IX b)wywóz leków z aptek (poz. 1 - 4 złącznika nr 4) - 1 x w miesiącu (lub na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemnika). Harmonogram wywozów wg załącznika nr 5..

-          W ogłoszeniu powinno być: II.2. około 680 m3 ( odpadów wyselekcjonowanych ), z czego:a) wywóz odpadów z gniazd do selektywnej zbiórki (poz.1-4 załącznika nr 3) - 1 x w miesiącu 10 kontenerów + w miesiącach od V do IX dodatkowo opróżnionymi kontenerami będą pojemniki IGLO przeznaczone na plastik. II.3. około 150 kg odpadów (leków przeterminowanych a) wywóz leków z aptek (poz. 1 - 4 złącznika nr 4) - 1 x w miesiącu (lub na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemnika). Harmonogram wywozów wg załącznika nr 5..

II.2) Tekst, który należy dodać:

-          Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2.

-          Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. 6. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Opatówek..

-          Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2.

-          Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów jako załącznik nr. 5 do formularza oferty. 8. Aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Opatówek jako załącznik nr. 6 do formularza oferty.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00