Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011.
Numer ogłoszenia: 14535 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358923 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011 w ramach którego Zamawiający będzie wymagał aby wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zamówienia w zakresie umowy; na żądanie Zamawiającego: - otworzył i prowadził rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, - realizował polecenie przelewu, - przyjmował wpłaty gotówkowe, - dokonywał wypłat gotówkowych, - udzielił kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN rocznie bez pobierania opłat i prowizji oraz inny opłat niż zawarte w ofercie, - udostępnił usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie rachunku, - przyjmował środki na lokaty terminowe, - przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje i stan salda rachunku na każdy dzień roboczy, - oprocentował środki na rachunkach gminy i zapewnił miesięczna kapitalizację, - przyjmował środki na lokaty over night, weekendowe bez odrębnego zlecenia, - przyjmować wpłaty gotówkowe w kasach Wykonawcy przez klientów wpłacających na rachunki gminy bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów, - zapewnił szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji, - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy poza wymienionymi w ofercie...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 83500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 45800.00

-          Oferta z najniższą ceną: 45800.00 oferta z najwyższą ceną: 45800.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 12:53:34