MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 10.06.2009 roku

 

ZPIn.341/5/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów gm. Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "Karex"

ul. Piwonicka 12, 62 - 800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 150.141,50 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

"Karex"

ul. Piwonicka 12 , 62 - 800 Kalisz

400,00

400,00

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62 - 800 Kalisz

374,00

374,00

3.

PPHU "Danbud" Józef Dancewicz

Emilianów 11

62 - 840 Koźminek

331,00

331,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57