MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie remontu podłogi w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku, gmina Opatówek
Numer ogłoszenia: 224220 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165046 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu podłogi w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą podłogi z parkietu na podłogę z wykładziny sportowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje: 1. Remont podłogi w Sali Gimnastycznej, a w tym: -rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki - rozebranie podłóg ślepych - rozbiórka izolacji z papy ze ślepej podłogi z desek drewnianych -pierwsza warstwa - ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo z materiału z rozbiórki - wypoziomowanie, częściowo z nowego materiału w ilości 60% + wypoziomowanie - wzmocnienie legarów podłogowych przez nabicie dwustronne desek grub. 32 mm - trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i legarów metodą smarowania preparatami solowymi - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - przybicie do podłóg płyt OSB-3 grub. 12 mm celem wzmocnienia podkładu - dwukrotnie z przesunięciem o 1/3 warstwy wierzchniej im klejona wzdłuż krawędzi. - dwukrotne szpachlowanie połączeń płyt OSB oraz otworów po śrubogwoździach. - mechaniczne szlifowanie szpachlowanych płyt OSB - posadzki z wykładzin podłogowych z linoleum rulonowa, wykładzina sportowa np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką z akrylem lub porównywalna, z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki, linie boisk malowane dwukrotnie na wykładzinie farbami poliuretanowymi - posadzki z wykładzin - zgrzewanie wykładzin rulonowym posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z drewna iglastego sosnowego lakierowane 2. Roboty towarzyszące - demontaż obudów grzejników co i ponowny montaż - demontaż drabinek gimnastycznych im ponowny montaż ze skróceniem pionowych elementów od dołu - rozebranie zasypek - wysprzątanie po demontażu legarów - wywóz materiałów i elementów z rozbiórek na wysypisko.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Firma Wielobranżowa JAK - BUD Jakub Ordziejewski, ul. Głogowska 15, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61000,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 61000,62

-          Oferta z najniższą ceną: 39499,92 / Oferta z najwyższą ceną: 61000,62

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00