MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 25.11.2010 r.

 

 

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek

i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie

w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2010 roku.

 

ZPIn.341/9/10

 

Dotyczy:          Przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek

i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie

w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2010 roku.

 

Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer ZPIn.341/9/10 z dnia 15.11.2010 roku w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców - punkt 2.8., punkt 2.13., punkt 4.1., punkt 4.2., punkt 4.3., punkt 9.1., punkt 12.1.

 

Punkt 2.8. otrzymuje brzmienie:

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. Nie otwierać przed dniem 07 grudnia 2010 roku godz. 10:00".

 

Dodaje się punkt 2.13.,który otrzymuje brzmienie:

Zamówienie należy wykonać siłami własnymi Wykonawcy. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

 

Punkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do formularza oferty.

 

Punkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do formularza oferty;

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawiera się w treści oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 2 do formularza oferty.

 

Punkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

Inne dokumenty:

-          zaparafowane istotne postanowienia umowy jako załącznik nr 3 do formularza oferty.

 

Punkt 9.1 otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 07 grudnia 2010 roku o godzinie 9:45.

 

Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 07.12.2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 15.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57