MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


Opatówek, dn.29.03.2011 r.

ZEAS.ZP.271.1.31.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: "Uczę się i bawię" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

 

Część 3 - Dostawa mebli.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

PPUH "Pro-Kall-Hand" SP. z o.o

ul. Marszałkowska 80, 00-157 Warszawa

 

Cena wybranej oferty: 3.084,84 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

PPUH "Pro-Kall-Hand" SP. z o.o

ul. Marszałkowska 80

00-157 Warszawa

300

300

2.

Agencja Handlowo-Reklamowa

"CENTRUM" Michał Owczarek

ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

157,74

157,74

3.

CEZAS ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy

ul. Staszica 48

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

"Moje Bambino" sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdańska 80

90-613 Łódź

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57