MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 02.12.2011 r.

Zp.In.271.14.2011

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu gminy Opatówek w latach 2012 - 2014.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma od zainteresowanych banków następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Liczba rachunków bieżących i pomocniczych (z wyodrębnieniem rachunków walutowych);

2.       Średnie saldo środków na rachunkach w skali miesiąca;

3.       Średnia liczba przelewów elektronicznych w miesiącu (elixir);

4.       Średnia liczba przelewów wysokokwotowych (SORBNET) w miesiącu;

5.       Średnia liczba przelewów papierowych w miesiącu;

6.       Średnia liczba przelewów zagranicznych w miesiącu;

7.       Średnia liczba wpłat gotówkowych w miesiącu;

8.       Średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej;

9.       Średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu (bez wypłat świadczeń z tytułu pomocy społecznej);

10.   Średnia kwota pojedynczej wypłaty gotówkowej w miesiącu (bez wypłat świadczeń z tytułu pomocy społecznej);

11.   Średnia liczba wypłat gotówkowych świadczeń z tytułu pomocy społecznej w miesiącu;

12.   Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu pomocy społecznej są wypłacane w/g list wypłat dostarczanych przez Zamawiającego;

13.   Liczba stanowisk bankowości elektronicznej;

14.   Liczba użytkowników bankowości elektronicznej;

15.   Średnia wartość i częstotliwość zakładania lokat terminowych;

16.   Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 07.12.2011 r, w związku z uwzględnieniem w procesie analizy przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informacji stanowiących uzupełnienie do SIWZ i będących efektem zdanych przez Bank pytań w dniu 01.12.2011 r.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1

Liczba rachunków bieżących i pomocniczych razem - 46 walutowych - brak;

 

Ad. 2

Średnie saldo środków na rachunkach w skali miesiąca - ok. 1.000.000,00 zł;

 

Ad. 3

Średnia liczba przelewów elektronicznych w miesiącu (elixir) - ok. 3.000;

 

Ad. 4

Średnia liczba przelewów wysokokwotowych (SORBNET) w miesiącu - brak;

 

Ad. 5

Średnia liczba przelewów papierowych w miesiącu - brak;

 

Ad. 6

Średnia liczba przelewów zagranicznych w miesiącu - brak;

 

Ad. 7

Średnia liczba wpłat gotówkowych codziennie - 1 kasa, co do liczby nie prowadzimy takiej ewidencji;

 

Ad. 8

Średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowe - brak danych nie prowadzimy takiej ewidencji;

 

Ad. 9

Średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu (bez wypłat świadczeń z tytułu pomocy społeczne j) - brak danych nie prowadzimy takiej ewidencji;

 

Ad. 10

Średnia kwota pojedyńczej wypłaty gotówkowej w miesiącu (bez wypłat świadczeń z tytułu pomocy społecznej) - brak danych nie prowadzimy takiej ewidencji;

 

Ad. 11

Średnia liczba wypłat gotówkowych świadczeń z tytułu pomocy społecznej w miesiącu - 60;

 

Ad. 12

Świadczenia z tytułu pomocy społecznej są wypłacane w/g list wypłat dostarczanych przez Zamawiającego;

 

Ad. 13

Liczba stanowisk bankowości elektronicznej - 14;

 

Ad. 14

Liczba użytkowników bankowości elektronicznej - 18;

 

Ad. 15

Średnia wartość i częstotliwość zakładania lokat terminowych - codzienna, nocna, weekendowa do wysokości środków na rachunku bankowym;

 

Ad. 16

Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu składania ofert ze względów organizacyjnych. W celu umożliwienia przystąpienia do przetargu szerokiemu gronu potencjalnych Wykonawców, Zamawiający od razu w ogłoszeniu o zamówieniu określił termin składania ofert w dłuższym wymiarze niż określają to przepisy prawa zamówień publicznych.

 

Wszelkie inne dokumenty dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Gminy Opatówek są w pełni dostępne dla upoważnionego przedstawiciela Banku w Urzędzie Gminy Opatówek oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl. Istnieje możliwość zarówno zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami, jak również sporządzanie notatek i kopii dokumentów. W tym celu należy umówić termin spotkania z osobami określonymi w SIWZ.

 

Pragnę dodać, iż Gmina Opatówek zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęła procedurę pozyskania banku do bieżącej obsługi Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. Przyjęta procedura przewiduje zawarcie umowy na bieżącą obsługę Zamawiającego z wybranym Oferentem na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez wybranego Oferenta ofercie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57