MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych
i terenu Gminy Opatówek.

Numer ogłoszenia: 320271 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych oraz innych obiektów będących własnością Gminy Opatówek. Wywóz odpadów z budynków komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie 14 nieruchomości, oraz obiektu Oczyszczalni Ścieków, gdzie łączna ilość odpadów wytwarzana w ciągu tygodnia wynosić będzie około 9,01 m3, a w okresie obowiązywania umowy ( tj. od 02.01.2012 roku do 31.12.2012 roku ) : 486,54 m3 odbywać się będzie zgodnie z następującymi zaleceniami: 1.Odpady komunalne gromadzone selektywnie do odrębnych urządzeń do zbierania odpadów, winny być odbierane i wywożone z zachowaniem następującego podziału według załącznika Nr 1, oraz harmonogramu wywozu nieczystości stałych załącznik Nr 2. a) 1 pojemnik 0,11 na oczyszczalni ścieków Opatówek, ul. Parkowa 16 z częstotliwością wywozu 2 razy w misiącu, b) pozostałe nieruchomości wykazane w harmonogramie wywozu załącznik Nr 2. 2. Odpady komunalne obejmują odpady kuchenne ( resztki spożywcze, obierki ) oraz odpady zielone ( roślinne ), pozostałe odpady ( z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów z budowy i remontów ), np. żużel i popioły paleniskowe, pieluchomajtki, podpaski, środki higieny osobistej. Ponadto odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi, w szczególności takie jak : papier i tektura nieopakowaniowa, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, tekstylia, szkło nieopakowaniowe, opakowania ze szkła, metale, opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez Zamawiającego ( na terenie poszczególnych nieruchomości ) miejsca zbierania odpadów, urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że : a) ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów dla każdej nieruchomości należy dostosować do ilości odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 1. b) Zamawiający dopuszcza rozmieszczenie urządzeń do zbierania odpadów komunalnych o pojemnościach przekraczających potrzeby Zamawiającego, jednak podstawą rozliczeń będzie łączna ilość odpadów wytworzonych na danej nieruchomości w ciągu tygodnia. c) urządzenia do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą Nr 35 / 07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2. Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w punkcie 1 podpunkt a i b strona 1. 3. Uprzątnięcie odpadów, które wysypały się podczas załadunku. 4. Wykonywanie dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno - zimowym oraz raz na miesiąc w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 5. Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 6. Wymiana na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na nowe. 7. Ustawienie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w przypadku ich zaginięcia. W razie zajścia uzasadnionych przypadków ( zbycie, nabycie nieruchomości itp. ), Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz ilości wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości oraz prawo do zmiany liczby nieruchomości wyszczególnionych w załącznikach Nr 1 i Nr 2, oraz zmiany wynagrodzenia. II. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek administrowanych przez Gminę Opatówek wg wykazu stanowiącego załącznik nr 3 , załącznik nr 4 i załącznik nr 5 zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik nr 6. W okresie objętym zamówieniem tj. na rok 2012 przewiduje się następujące, roczne ilości odpadów : 1. Około 360 m3 / na rok (frakcja zmieszana), z czego : a) wywóz nieczystości z parku (poz. nr 1 załącznika nr 3): - w okresie V-IX 1 x tygodniowo, - w okresie X-IV 1 x w miesiącu. b) wywóz nieczystości z koszy ulicznych (poz. nr 2-37 załącznika nr 3) - 2 x w miesiącu c) wywóz nieczystości stałych z targowiska gminnego oraz hali sportowej (poz. nr 38 i 39 załącznika nr 3) - 1 x w tygodniu d) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku ul. Szkolna 11 (poz. 40 załącznika nr 3) - na zgłoszenie. e) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku Plac Wolności 14 - Urząd Gminy ( poz. 41 załącznika nr 3 ) - 1 x w tygodniu Harmonogram wywozów wg załącznika nr 6. 2. Około 50 kg / na rok ( leków przeterminowanych ) a ) wywóz leków z aptek (poz. 1 - 4 złącznika nr 4) - 1 x na kwartał (lub na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemnika). Harmonogram wywozów wg załącznika nr 6. 3. Około 150 m3 / na rok ( odpadów wyselekcjonowanych ) wywóz odpadów z gniazd do selektywnej zbiórki ( poz. 1 - 2 załącznika nr 5 ) - 1 x w miesiącu 6 kontenerów. Harmonogram wywozów w/g załącznika nr 6. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez Zamawiającego miejsca zbierania odpadów, urządzeń do zbiórki odpadów, do frakcji zmieszanej, odpowiedniej ilości pojemników określonej przez Zleceniodawcę, z wyłączeniem pojemników w aptekach oraz typu IGLO. a) ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów należy dostosować do ilości odpadów wykazanych w załączniku nr 3. b) urządzenia do zbierania odpadów muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą nr 35/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2. Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 6 przedmiotu zamówienia. 3. Usuwanie odpadów, które rozsypały się podczas załadunku według załącznika Nr 1,3, 4,5. 4. Utrzymanie pojemników dostarczonych przez Wykonawcę w należytym stanie technicznym i estetycznym, poprzez dezynfekcję urządzeń co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno-zimowym oraz raz na m-c w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, z wyłączeniem pojemników w aptekach oraz typu IGLO. 5. Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych, z wyłączeniem pojemników w aptekach oraz typu IGLO. 6. Wymiana, na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów na nowe, z wyłączeniem pojemników w aptekach oraz typu IGLO. 7. Ustawianie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów w przypadku ich zaginięcia, z wyłączeniem pojemników w aptekach oraz typu IGLO. W razie zajścia uzasadnionych przypadków ( zbycie, nabycie nieruchomości itp. ), w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz ilości wywozu odpadów komunalnych oraz prawo do zmiany liczby pojemników wyszczególnionych w załącznikach nr 3 - 4 oraz zmiany wynagrodzenia. III. Podane wyżej ilości odpadów są ilościami przewidywanymi do wywozu w roku 2011. Mogą ulec zmianie ( zwiększeniu, zmniejszeniu ) ze względu na dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Gmina Opatówek nie gwarantuje w/w ilości usług. Rozliczanie usług odbywać się będzie w/g cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym i umowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

-          Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualne zezwolenia: 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Opatówek przez cały zakładany okres realizacji zamówienia wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów od właścicieli nieruchomości wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokument jakim jest wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

-          III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-          koncesję, zezwolenie lub licencję

-          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

-          III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- zaparafowane istotne postanowienia umowy jako załącznik nr 4 do formularza oferty; - wypełniony formularz cenowy stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje całość kosztów, wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy jest niezależne od poziomu inflacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia i może być zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy, a także w razie zajścia okoliczności o których mowa w SIWZ ( Rozdział III ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku. Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój nr 7 w godz. 08:00-15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku. Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11