MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 22.11.2013 roku

 

Zp.In.271.21.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni ul. Długiej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo - Budowlane

"ASBUD" Agnieszka Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty: 75.156,08 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Projektowanie i Wykonawstwo

Roboty Drogowo - Budowlane

"ASBUD" Agnieszka Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

300,00

300,00

2.

Zakład Budowlano - Drogowy

KALDROG, Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

234,81

234,81

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17