MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Numer ogłoszenia: 79628 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74770 - 2015 data 02.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax. 062 7618017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

-          W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13..

-          W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13..

II.2) Tekst, który należy dodać:

-          Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.

-          Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy..

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57