Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 131716 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103658 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - 0,54 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe - 8 m 3. USUNIĘCIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni - 0,02 ha - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni - 0,03 ha 4. ROBOTY ZIEMNE - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem - 540 m 5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grubość do 4 cm ( 150 m2 ) - 150 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (540 m x 4,0 m) - 2170 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (540,0 m x 4,0 m + 10 m2 poszerzenie) - 2170 m2 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi (1620 m2 x 0,1) - 162 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (540,0 m x 2 m + 540 m x 1 m) - 1620 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Roboty Budowlano - Drogowe BUD - TRANS Maria Karbowiak - Lider Konsorcjum BUD - TRANS Roboty Drogowe Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72657,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 80215,68

-          Oferta z najniższą ceną: 80215,68 / Oferta z najwyższą ceną: 91593,18

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27