MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek

w miejscowościach: Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna

oraz Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna dz. nr ew. 276.

Numer ogłoszenia: 317034 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158457 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna oraz Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna dz. nr ew. 276..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna gmina Opatówek. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,54 km, - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 5 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm, włączenia w drogi asfaltowe. - 20,0 m. 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 2480,0 m2. - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 układana mechanicznie rozściełaczem, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 2480,0 m2. - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2 - 2480,0 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t. - 2210,0 m2. 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - 54 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I -III - 540 m2. 5. OZNAKOWANIE PIONOWE - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - 5 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 3 szt. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna gmina Opatówek dz. nr ew. 276. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,995 km, - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 6 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - 20,0 m. - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km - remonty, włączenia - 300,0 m2. 3. REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH - Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe gr. 20 cm wraz z robotami ziemnymi - 2,0 m3, - Remont przepustów rurowych z rur PEHD ( nośność min. 40 t ) o średnicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi nawierzchni bitumicznej - 10 m, - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 lub murowanych z bloczków M6 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm - 2 szt. 4. WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 200,0 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1 o grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t - 200,0 m2. 5. JEZDNIA - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni o śr. grubości 3 cm mieszanką mineralno- asfaltową dla KR-1 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t - 100 t, - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 - 6500,0 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1 o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi5-10t - 5005,0 m2. 6. OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME. - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m 2 - 1 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 1 szt. 7. BARIERY OCHRONNE. - Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o masie 39,0 kg/m + zakończenie barier. Rozstaw słupków co 4 m - 24,0 m. 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 cm dostarczonego samochodami samowyładowczymi o śr. grubości 5 cmi - 49,75 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią - 995,0 m2...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX, z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284570,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 276793,36

-          Oferta z najniższą ceną: 276793,36 / Oferta z najwyższą ceną: 374704,43

-          Waluta: PLN .

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57