Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek


URZĄD MIEJSKI GMINY OPATÓWEK - dane teleadresowe, godziny pracyBurmistrz Gminy Opatówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.08.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.08.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz


Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.07.2018

Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do składania ofert na "Budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w Opatówku".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do składania ofert na "Budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w Opatówku".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.06.2018

Treść informacji - Pobierz

Zestawienie cen i stawek - Pobierz

Decyzja RZGW w Poznaniu z dnia 16.05.2018 - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.05.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.05.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Konsultacje projektów statutów sołectw.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.05.2018

Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Opatówek.

Więcej informacji...


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie oraz dzierżawę na czas nieokreślony.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.02.2018


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (2 osoby).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.12.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (1 osoba).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.12.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.12.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - wg projektu zamiennego - na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.11.2017

Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.09.2017

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017-2023.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.06.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz
Formularz ofertowy - Pobierz
Szczegółowy zakres prac - Pobierz
Protokół z procedury o udzielenie zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w związku z realizacją projektu partnerskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów oraz zajęć praktycznych dotyczących nabycia umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w związku z realizacją projektu partnerskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:

1. Świadczenie usług dotyczących poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik) - Pobierz

2. Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
    niesamodzielnych oraz osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (psycholog, prawnik) - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wykonywanie usług opiekuńczych) - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opatówek.

Pobierz


Wójt Gminy Opatówek ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stałego zbiornika ciśnieniowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.12.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Umowa kupna-sprzedaży - Pobierz
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Opatówek w sprawie sprzedaży zbiornika ciśnieniowego - Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Pobierz


Wójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stałego zbiornika ciśnieniowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.12.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Umowa kupna-sprzedaży - Pobierz
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Opatówek w sprawie sprzedaży zbiornika ciśnieniowego - Pobierz
Przetarg nie został rozstrzygnięty.


Wójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stałego zbiornika ciśnieniowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.11.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Umowa kupna-sprzedaży - Pobierz
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Opatówek w sprawie sprzedaży zbiornika ciśnieniowego - Pobierz
Przetarg nie został rozstrzygnięty.


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2016-2023.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.11.2016

Zapytanie ofertowe - Pobierz
Formularz ofertowy - Pobierz
Szczegółowy zakres prac - Pobierz
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione.


Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu


Informacja dotycząca wspólnot gruntowych.

Treść informacji - Pobierz
Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej - Pobierz


Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu w sprawie afrykańskiego pomoru świń oraz uboju zwierząt na użytek własny.

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń - Pobierz
Informacja w sprawie uboju zwierząt na użytek własny - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek.

Pobierz


Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Białoruś.

Treść ogłoszenia - Pobierz
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące wycięcia drzew wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału.

Zapytanie ofertowe - Pobierz
Formularz ofertowy - Pobierz
Ogłoszenie o wyborze oferty - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego dotyczące możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek.

Pobierz


Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

- Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia
  Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie
  utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" -
  Pobierz
- Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2015 Zgromadzenia Związku
  Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia
  wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji
  i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 marca 2015 roku -
  Pobierz


Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

- Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 18.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia
  Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie
  utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" -
  Pobierz
- Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 18.09.2015 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku
  Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w związku z planowanym rozpoczęciem
  eksploatacji II kwatery - Pobierz


Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie informuje, że rolnicy, którzy złożyli wniosek o szacowanie strat w uprawach spowodowanych suszą mogą odbierać w urzędzie gminy (parter, pokój nr 3) protokoły potwierdzające wysokość szkód.


Stypendia socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne) na rok szkolny 2014/2015 są wydawane i przyjmowane wraz z pełną dokumentacją w siedzibie GOPS, pokój nr 2 Urzędu Gminy (parter), w terminie do 15 września 2014 r.


Ogłoszenie o pracę w biurze Stowarzyszenia "LGD7 Kraina Nocy i Dni" - Specjalista ds. projektów.

Szczegóły ogłoszenia - Pobierz


Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że dnia 28 lutego 2014 roku upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 roku. Stawki ww. opłaty nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Bez prowizji, wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Opatówku w godz. 8:00 - 14:00 i w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Opatówku. Nr konta, na które należy dokonywać wpłat: 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001.


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że w roku 2014 do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt na terenie całego powiatu kaliskiego i miasta Kalisza upoważnieni są lekarze weterynarii wg załączonego poniżej wykazu.

Pobierz


Ogłoszenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące projektu Dokumentu Implemen-tacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

Pobierz


Komunikat w sprawie stypendiów socjalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne) na rok szkolny 2013/2014 są wydawane i przyjmowane wraz z pełną dokumentacją w siedzibie GOPS - pokój nr 2 Urzędu Gminy w Opatówku (parter) - od 2 do 15 września 2013 roku.


Stojaki na worki do selektywnej zbiórki odpadów

Informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2013 roku można zgłaszać zapotrzebowanie na stojaki (stelaże) na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy w Opatówku, pok. nr 3 i 5 lub telefonicznie pod numerem (62) 76-18-080 (wew. 20, 23, 41). Zamówienie zostanie przekazane do POM EKO Sp. z o. o., które, zgodnie z zapewnieniami firmy, dostarczy nieodpłatnie stojaki (stelaże) pod wskazane adresy. Jednocześnie prosimy o wystawianie tylko zapełnionych worków w dniu odbioru surowców wtórnych. Jeżeli np. worek na opakowania szklane nie jest w danym miesiącu wypełniony co najmniej do połowy, należy poczekać z jego wystawieniem do momentu jego zapełnienia.


Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że z dniem 27.05.2013 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, zostanie wprowadzona możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Powyższe będzie możliwe za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie praca.gov.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w ramach projektu systemowego "Dać Szansę Młodym" zaprasza do składania ofert na:

1. Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć (psycholog, pedagog, terapeuta, doradca
    zawodowy, informatyk, socjolog, instruktor z zakresu gospodarstwa domowego, asystent rodzinny) -
    Pobierz

2. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - Pobierz

3. Zorganizowanie wycieczki edukacyjno-profilaktycznej - Pobierz


Informacja w sprawie nowych zasad odbioru odpadów na terenie gminy Opatówek.

Pobierz


Informacja w sprawie "Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem" (25.02.2013 - 02.03.2013).

Otwórz | Pobierz


Informacja w sprawie zmian w zapisach dotyczących obowiązku meldunkowego.

Otwórz | Pobierz


Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w sprawie spotkania informacyjnego dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców.

Otwórz | Pobierz


Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie prowadzonych przygotowań do obniżenia wieku szkolnego oraz wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków w 2014 roku.

Pobierz


Projekt pn. "Dać szansę młodym" - 2013 rok.

Informacje podstawowe - Otwórz | Pobierz


Informacja w sprawie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.

Otwórz | Pobierz


Informacja dotycząca odbióru padłych zwierząt gospodarskich.

Otwórz | Pobierz


Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w związku ze Świętem Zmarłych, w dniach od 31 października do 2 listopada br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Piaskowej i Dziubińskiego w Opatówku. Ulica Piaskowa będzie w tych dniach jednokierunkowa w stronę cmentarza, ulica Dziubińskiego będzie jednokierunkowa od cmentarza do ul. Kaliskiej. Wszystkich użytkowników dróg prosimy o dostosowanie się do wprowadzonych zmian, nie blokowanie poboczy oraz zwracanie uwagi na postawione tymczasowo znaki drogowe.

Mapa zmian - Pobierz


Oddaj swój głos w Konkursie "Działania godne uwagi".

Informacja o konkursie - Pobierz


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w związku z uchyleniem decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2012 r. znak GIS-PR-073-35/MB/12 w sprawie alkoholu z Republiki Czeskiej.

Pobierz


Informacja firmy Nestle Polska S.A. - Oddział w Kaliszu dotycząca akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2012 r.".

Otwórz | Pobierz


Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca podobizny etykiet na butelkach mogących zawierać alkohol metylowy, nadesłana przez Ambasadę RP w Pradze.

Pobierz


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do aktualizacji "Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego".

Otwórz | Pobierz


Informacja Biura Prasowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 11.09.2012 w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów.

Pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Opatówek - Brzeziny - droga powiatowa nr 4628P oraz 4631P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe - droga powiatowa nr 4631P na długości 22 km.

Pobierz


Informacja dla przedsiębiorców dotycząca wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Pobierz


Informacja dotycząca utrudnień w ruchu drogowym w związku z organizacją kolarskiego Wyścigu Młodości - Finału Pucharu Polski 2012 na drogach powiatu kaliskiego w obrębie gmin Godziesze Wielkie i Opatówek.

Pobierz


Informacja o konkursie pn. "Moja miejscowość w roku 2030" skierowanym do szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL.

Lista uczniów z Gminy Opatówek, którzy otrzymali rekomendację do otrzymania stypendium - Pobierz


Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych działających na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Treść informacji - Pobierz
Ulotka informacyjna - Pobierz


Informacja dotycząca ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych stanowiących dojazd do miast-gospodarzy turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

Treść informacji - Pobierz
Mapa - Pobierz
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Pobierz


Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu dotyczące możliwości pozyskania środków na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Otwórz | Pobierz


Urząd Gminy w Opatówku informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogą złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Opatówku o oszacowanie strat. Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o dokonanie szacowania strat w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Opatówku (pokój Nr 3 - parter), w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 na zamieszczonym poniżej wniosku.

Wniosek o oszacowanie strat powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania - Pobierz


Zalecenia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Otwórz | Pobierz
Więcej informacji - Pobierz


Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", czyli Mistrzostw chłopców i dziewcząt w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów Europy, wyłonionych podczas zawodów, które rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

Więcej informacji - Pobierz


Projekt pn. "Dać szansę młodym" - 2012 rok.

Informacje podstawowe - Otwórz | Pobierz


Uchwała Nr IV/16/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020r.

Treść informacji - Otwórz | Pobierz


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni" informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Treść informacji - Pobierz


Promocja naboru do Narodowych Sił Rezerwowych.


Więcej informacji na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu


Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r. o miejscu, czasie i  sposobie udostępniania do wglądu przez komisarzy wyborczych wyznaczonych na obszarze województwa wielkopolskiego sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Pobierz


Informacja o zmianach dotyczących zasad korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej.

Treść informacji - Pobierz
Wykaz placówek realizujących świadczenia zdrowotne - Pobierz


Informacja w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Cieni Drugiej i Sierzchowie.

Treść informacji - Otwórz | Pobierz

Załączniki do informacji:
- Uchwała Nr 35/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia
  Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej w Szkolę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
  w Opatówku - Pobierz
- Uchwała Nr 36/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia
  Szkoły Podstawowej w Sierzchowie w Szkolę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
  w Opatówku - Pobierz


Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

- Nr II/6/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku
  Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 marca 2011 roku - Pobierz
- Nr II/7/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste
  Miasto, Czysta Gmina" na lata 2011-2014 - Pobierz
- Nr II/8/11 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto,
  Czysta Gmina" na rok 2011 - Pobierz


Komunikat rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pobierz


Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Pobierz


Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pobierz


Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek dla mieszkańców Sołectwa Nędzerzew.

Otwórz | Pobierz


Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w związku z upływem kadencji.

Pobierz


Projekt pn. "Dać szansę młodym" - 2011 rok.

Informacje podstawowe - Otwórz | Pobierz


Gmina Opatówek pozyskała środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: "Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w Gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji - Pobierz


Ogólnopolska kampania promocyjno - informacyjna dotycząca praw pacjenta prowadzona przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Broszura informacyjna - Pobierz


Komunikat z dnia 06.09.2010 w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Pobierz


Komunikat z dnia 01.09.2010 w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Otwórz | Pobierz


Powszechny Spis Rolny 2010.

Więcej informacji na stronach Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

Materiały do pobrania:
Powszechny Spis Rolny 2010 - plakat - Pobierz
Powszechny Spis Rolny 2010 - ulotka - Pobierz
Samospis 2010 - ulotka - Pobierz


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 1 lipca 2010 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym Nr 1.

Pobierz


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Nędzerzew.

Pobierz


Informacja w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów.

Pobierz


Projekt pn. "Dać szansę młodym" - 2010 rok.

Informacje podstawowe - Otwórz | Pobierz


Informacja o podatku rolnym na 2010 rok dla Gminy Opatówek

Otwórz | Pobierz

Informacja o podatku leśnym na 2010 rok dla Gminy Opatówek

Otwórz | Pobierz


Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zmiany kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Otwórz | Pobierz


Informacja dla pasażerów komunikacji publicznej.

Otwórz | Pobierz


Informacja dla posiadaczy lasów.

Otwórz | Pobierz


Informacja dla rolników.

Otwórz | Pobierz


Informacja Powiatowego Inspektora Nazdoru Budowlanego w sprawie pojawienia się na terenie powiatu kaliskiego osób przedstawiających się niesłusznie jako pracownicy organu nadzoru budowlanego.

Otwórz | Pobierz


Regulamin nadawania oraz sposobu wręczania Medalu "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" wraz z wnioskiem o nadanie medalu.

Treść regulaminu - Pobierz
Wniosek o nadanie Medalu - Pobierz


Projekt pn. "Dać szansę młodym" - 2009 rok.

Informacje podstawowe - Otwórz | Pobierz
Realizacja projektu - Otwórz | Pobierz


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2009.

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - Pobierz
Ogłoszenie konkursowe - Pobierz
Formularz oferty - Pobierz


Informacja dotycząca jakości wody wodociągu w miejscowości Tłokinia Wielka.

Otwórz | Pobierz


Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji na obsługę PROW 2007-2013.

Otwórz | Pobierz


Wyjaśnienia ZUS w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej.

Pobierz


Projekt pn. "Dać szansę młodym" - 2008 rok.

Informacje podstawowe - Otwórz | Pobierz
Realizacja projektu - Otwórz | Pobierz


Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Otwórz | Pobierz


Obowiązki właścicieli zwierząt.

Otwórz | Pobierz


Informacja o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Pobierz


Informacja w sprawie likwidacji stowarzyszenia pn. Sportowo Inwestycyjne Stowarzyszenie Gminy Opatówek "Szansa 2004".

Otwórz | Pobierz


Informacja w sprawie zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Pismo z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu - Pobierz
Ulotka informacyjna - Pobierz
Zgłoszenie siedziby stada świń - Pobierz


Zmiana numerów telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.

Informujemy, że uległy zmianie numery telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. Nowe numery telefonów: (0-62) 76-18-425, 76-18-143. Numer faksu: (0-62) 76-18-236.


Ogłoszenie Starosty Kaliskiego w sprawie konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości.

Otwórz | Pobierz


Wsparcie dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim.

Otwórz | Pobierz


"Przeterminowane leki przynieś do apteki".

Otwórz | Pobierz


Fundusz Mikro - wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości.

Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinanso- wania w Polsce i największym w Europie Środkowej.

Więcej informacji...Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36