Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Nowe zasady odbioru odpadów

 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Polegają one na tym, że gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady i ich zagospodarowanie oraz wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę odbierającego odpady. Do 31 marca 2013 r. właściciel nieruchomości zamieszkałej składa Deklarację do Urzędu Gminy (którą będzie można pobrać ze strony internetowej gminy bądź w urzędzie gminy) wraz z kopią dotychczas zawartej umowy na odbiór odpadów z danej posesji. Do 30 czerwca 2013 r. należy zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje wszystkie obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia na konto Gminy Opatówek. Szczegółowe informacje zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47