Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

 

wyciąg z Regulaminu Utrzymania Czystości

i Porządku na Terenie Gminy Opatówek

 

§ 27

 

1.       Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

 

§ 28

 

Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:

1.       nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

2.       nie były uciążliwe dla innych osób,

3.       nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 29

 

1.       Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

-          wyposażenie psa w obrożę,

-          prowadzenie w miejscach publicznych psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu,

-          posiadanie świadectw szczepienia psa przeciwko wściekliźnie,

-          zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem,

-          usuwanie niezwłocznie odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników; dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach ulicznych pod warunkiem, że odchody te są tak zabezpieczone, że nie spowodują zabrudzenia tych koszy.

2.       Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone jedynie na terenie nieruchomości odpowiednio oznakowanej i ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.

3.       Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Wójta Gminy Opatówek.

4.       Zwierzęta, w tym również zwierzęta ranne, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, i będą wyłapywane oraz doprowadzane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36