Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Informacja dla zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Opatówek

 

Urząd Gminy w Opatówku informuj, że z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r., nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

 

Jednocześnie przepis art. 186a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu.

 

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowią własności samorządowych osób prawnych, Skarbu Państwa jak również państwowych osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 stycznia roku następnego za II półrocze 2008 roku.

 

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać zarządcy nieruchomości znajduje się w załącznikach do wyżej powołanego rozporządzenia. Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Urzędzie Gminy w Opatówku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Wolności 14, pokój nr 1 (parter).

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2020 08:22:16