Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

UWAGA

 

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Art. 28, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000 zł, natomiast zgodnie z Art. 28 ust. 4 w/w ustawy, kto bez uprzedniego zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 

Właściciele nieruchomości wyposażonych w szambo mają obowiązek podłączyć swoje posesje do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Powyższy obowiązek wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Zwolnieni z obowiązku są właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622).

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23