Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Informacja o udostępnieniu

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina Opatówek

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest gmina Opatówek, prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

1.       Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2.       Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

3.

Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi: Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Opatówku, pokój nr 3, tel. (62) 76-18-080 (wew. 41)

Sposób udostępniania:

1)       Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

a)       otwarty dostęp do zawartości rejestru,

b)       wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej

2)       Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.

3)       Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4)       Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).

Opłatę należy uiścić na rachunek Gminy Opatówek

 

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru - pobierz

 

5)       Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką polecona lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobiście przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury [pobierz], wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury [pobierz], wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Opatówek.

 

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Opatówek - pobierz

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23