MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 43/03

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi

stanowiącymi mienie Gminy Opatówek.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.)uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Opatówek. Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości gruntowe mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz być przedmiotem darowizny, jak również mogą być oddane do zarządzania.

 

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.       ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.);

2.       nieruchomości gruntowej należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

3.       zasób nieruchomości Gminy Opatówek, są to nieruchomości stanowiące własność Gminy Opatówek, ni e oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, a także nie obciążone prawem użytkowania;

4.       nabyciu - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

5.       zbyciu - należy przez to rozumieć:

1)       sprzedaż własności nieruchomości gruntowej,

2)       sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa;

3)       oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

6.       zamianie nieruchomości - należy przez to rozumieć:

1)       zamianę własności nieruchomości gruntowych,

2)       zamianę własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

3)       zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na własność,

4)       zamianę praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;

7.       zarządzanie nieruchomością - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności określonych w art. 185 ust.1 ustawy;

8.       celu publicznym - należy przez to rozumieć cele określone w art. 6 ustawy,

9.       wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości gruntowej, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w art. 151 ustawy,

10.   Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Opatówek.

 

§ 3

Nieruchomości gruntowe mogą być sprzedawane osobom fizycznym i osobom prawnym albo oddane tym osobom w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę lub najem. Sprzedaż albo oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste użyczenie, dzierżawę lub najem może nastąpić także na rzecz kilku osób, jak również na rzecz cudzoziemców.

Do zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz cudzoziemców stosuje się przepisy odrębnej ustawy.

 

§4

Samorządowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości gruntowe oddaje się w trwały zarząd.

Jednostkom tym mogą także być oddane nieruchomości gruntowe w użyczenie, dzierżawę lub najem jak również mogą przekazane do zarządzania.

 

§5

Nieruchomości gruntowe mogą być zarządzane wyłącznie przez osoby posiadające licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami lub przez podmioty gospodarcze, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające takie licencje zawodowe.

 

Rozdział II

Nabywanie nieruchomości gruntowych

 

§6

Dopuszcza się nabywanie nieruchomości gruntowych:

1.       na tworzenie zasobu nieruchomości,

2.       na cele publiczne,

3.       przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej i układów komunikacyjnych,

4.       w celu zniesienia współwłasności przy zachowaniu kryterium ekonomicznego lub efektu przestrzennego,

5.       wpisanych do rejestru zabytków w celu ich zachowania jako dziedzictwa kultury,

6.       na inne cele związane z realizacją zadań własnych.

 

§7

1.       Nabycie nieruchomości gruntowych na cele określone w § 6 może nastąpić w drodze :

1)       umowy kupna - sprzedaży,

2)       zamiany,

3)       nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

4)       pierwokupu,

5)       wywłaszczania,

6)       darowizny,

7)       przyjęcia spadku lub zapisu,

8)       zrzeczenia przez samorządową osobę prawną,

9)       podziałów oraz scaleń i podziałów.

2.       Nabycie na cele inne niż określone w § 6 może nastąpić w drodze:

1)       zamiany,

2)       pierwokupu,

3)       darowizny,

4)       przyjęcia spadku lub zapisu,

5)       zrzeczenia przez samorządową osobę prawną.

 

§8

Nabycie nieruchomości gruntowej w ramach jednej umowy może nastąpić za cenę nie wyższą od kwoty ustalonej w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej, określającej wysokość kwoty, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

Rozdział III

Zbywanie nieruchomości gruntowych

 

§9

1.       Zbycie nieruchomości gruntowych może nastąpić w drodze:

1)       umowy kupna - sprzedaży,

2)       oddania w użytkowanie wieczyste,

3)       zamiany,

4)       darowizny,

5)       przeniesienia własności nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, na cele określone w art. 61 ustawy.

2.       Zbycie nieruchomości gruntowej może nastąpić w całości lub w części.

 

§10

1.       Nieruchomości gruntowe zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, na cele związane z działalnością  gospodarczą mogą być oddane w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat.

2.       Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste, o których mowa w  ust. 1 mogą być sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego po ich zabudowaniu lub zagospodarowaniu w sposób określony w umowie o oddanie w użytkowanie  wieczyste.

3.       Pozostałe nieruchomości gruntowe mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

4.       Dopuszcza się sprzedaż na rzecz najemców wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, na zasadach określonych odrębną uchwałą.

 

§11

Sprzedaż nieruchomości gruntowych albo oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§12

1.       Nieruchomości gruntowe mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

2.       W umowie darowizny należy określić cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości gruntowej na ten cel, darowizna winna być odwołana.

 

§13

1.       Nieruchomości gruntowe mogą być sprzedane Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną do 50% jej wartości.

2.       Nieruchomości gruntowe mogą być  oddane nieodpłatnie Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste.

3.       Nieruchomości gruntowe mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4.       Nieruchomości gruntowe mogą być przedmiotem zamiany ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie:

1)       zamiany własności nieruchomości,

2)       zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego,

3)       zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości,

4)       zamiany praw użytkowania wieczystego nieruchomości, bez obowiązku dokonania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości gruntowych.

5.       Sprzedaż nieruchomości gruntowych za cenę obniżoną, nieodpłatne oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne obciążanie nieruchomości gruntowych ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zamiana nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 1-4, może nastąpić w odniesieniu do nieruchomości gruntowych przeznaczonych:

1)       na realizację celów publicznych,

2)       na realizację budownictwa mieszkaniowego i realizację urządzeń infrastruktury technicznej związanej z tym budownictwem, jeżeli cel ten będzie realizowany przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

6.       Nieruchomości gruntowe mogą być  przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych w zakresie:

1)       zamiany własności nieruchomości,

2)       zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego,

3)       zamiany prawa użytkowania wieczystego  na prawo własności.

7.       W przypadku nierównej wartości zamiennych nieruchomości określonych w pkt 6 stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

§14

Nieruchomości gruntowe przeznaczone na realizację celów publicznych, pod budownictwo mieszkaniowe i realizację urządzeń infrastruktury technicznej, zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznaczane są w całości na działalność statutową.

 

§15

1.       Wójt Gminy może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli nieruchomość gruntowa jest sprzedawana na cele określone w art. 68 ust. 1-3 ustawy.

2.       Bonifikata od ceny nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości gruntowej.

3.       Jeżeli nabywca nieruchomości gruntowej przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość gruntową na inne cele niż wymienione w ust. zobowiązuje się Wójt Gminy do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji

 

§16

1.       Wójt Gminy może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych ustalonych zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 1-4 w wypadkach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, jeżeli nieruchomość gruntowa jest oddawana w użytkowanie wieczyste.

2.       Wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 50% ustalonych opłat.

3.       Bonifikaty dotyczą nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste po wejściu w życie niniejszej uchwały.

 

§17

W przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych lub pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, jeżeli zbycie następuje w drodze bezprzetargowej, Rada Gminy może ustalić umowne stawki oprocentowania.

 

§18

Udziela się osobom fizycznym, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy, na ich wniosek bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

 

§19

1.       Wójt Gminy może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, ustalonych zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 pkt 1-2 ustawy, jeżeli nieruchomość gruntowa jest oddawana na cele określone w art. 84 ust. 3pkt 1-2 ustawy.

2.       Wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 50% ustalonych opłat.

 

§20

Przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste na cele określone w art. 72 ust. 3 pkt 1-4 ustawy, pierwsza opłata może być obniżona do 15%.

 

§21

Udzielanie bonifikat, o których mowa w niniejszej uchwale, nie może naruszać uchwał budżetowych.

 

Rozdział IV

Najem i dzierżawa

 

§22

Przedmiotem najmu i dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata mogą być nieruchomości gruntowe  przeznaczone na cele nie rolnicze oraz nieruchomości gruntowe użytkowane rolniczo dla których plany miejscowe nie przewidują zmiany ich dotychczasowej funkcji lub gdy cele określone w planie nie będą realizowane w okresie dłuższym niż 3 lata.

 

Rozdział V

Udostępnianie i obciążanie nieruchomości gruntowych

 

§23

1.       Nieruchomości gruntowe mogą być udostępniane w formie użyczenia na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

2.       Użyczenie nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony może być dokonane w celu prowadzenia na niej działalności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli cele te nie są związane z działalnością zarobkową.

3.       W innych przypadkach użyczenie nieruchomości gruntowych może być dokonane na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

 

§24

1.       Nieruchomości gruntowe mogą być obciążane prawem użytkowania za wynagrodzeniem na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

2.       Obciążanie prawem użytkowania nieruchomości gruntowych, dla których plany miejscowe przewidują zmianę ich dotychczasowej funkcji, może nastąpić na okres do 3 lat.

3.       Oddanie nieruchomości gruntowych w nieodpłatne użytkowanie może nastąpić w celu prowadzenia na niej działalności, o których mowa w art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy, jeżeli cele te nie są związane z działalnością zarobkową.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§25

Decyzje Wójta Gminy w sprawie nabywania, zbywania, udostępniania, obciążania, najmu lub wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata wymaga pozytywnej opinii Komisji budżetu, finansów, założeń i planów gospodarczych oraz porządku publicznego w tych sprawach, w których wartość ceny wywoławczej transakcji przekracza wartość 0,5% aktualnego budżetu Gminy Opatówek.

 

§26

Wójt Gminy zobowiązany jest do gospodarowania nieruchomościami gruntowymi w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

 

§27

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 28

Tracą moc uchwały:

1.       nr 99/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 października 1999 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Opatówek,

2.       nr 160/00 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany uchwały nr 99/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 października 1999 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Opatówek

 

§29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 43 /03

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi

stanowiącymi mienie Gminy Opatówek.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy określa zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Organem właściwym do dokonywania tych czynności w myśl niniejszych zasad w miejsce zlikwidowanego Zarządu Gminy jest Wójt Gminy.

Przepisy art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) określają zakres przedmiotowy stosowania tej ustawy do nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Szymczak

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46