MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 73/03

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Opatówek

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatówek.

 

§ 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) zwana jest w niniejszej uchwale "ustawą".

 

§ 3

1.       Mieszkaniowy zasób Gminy Opatówek tworzą lokale określone w art. 20 ust. 1 ustawy.

2.       W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatówek wchodzą następujące rodzaje lokali: mieszkalne, zamienne, socjalne - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.

 

§ 4

Wynajmującym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest Gmina Opatówek reprezentowana przez Wójta Gminy.

 

§ 5

Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę, w którym rozpatrywany jest wniosek.

 

Rozdział II

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

§ 6

1.       Gmina Opatówek, gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy przynajmniej przez okres 5 ostatnich lat.

2.       W wyjątkowych przypadkach, Wójt Gminy Opatówek może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

 

§ 7

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Opatówek, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

 

Rozdział III

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

 

§ 8

1.       Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Tryb składania wniosku oraz miejsce jego złożenia określa Wójt Gminy Opatówek.

2.       Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest Wójt Gminy Opatówek.

 

§ 9

Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

 

Rozdział IV

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

§ 10

1.       Najemcą lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody brutto z gospodarstwa domowego, w okresie poprzedzającym dwanaście miesięcy, nie przekraczały 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

2.       W przypadkach orzeczenia przez sąd o uprawnieniach do lokalu socjalnego, umowę na lokal socjalny zawiera się w pierwszej kolejności.

3.       Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na trzy lata.

 

§ 11

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m2 powierzchni łącznej pokoi i której dochody brutto z gospodarstwa domowego, w okresie poprzedzającym dwanaście miesięcy, nie przekraczały 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

 

§ 12

Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny, albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego bądź rozkwaterowania z uwagi na zły stan techniczny, albo utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

 

Rozdział V

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

 

§ 13

1.       Ustalenie osób spełniających kryteria zawarte w § 10, §11, §12 następuje w formie rocznych wykazów.

2.       Roczne wykazy sporządza Wójt Gminy Opatówek w sposób jawny i zapewniający ich społeczną kontrolę, przez co rozumie się opiniowanie przez Komisję Mieszkaniową wniosków osób ubiegających się o ujęcie w wykazie oraz projektów wykazów.

3.       Ostateczny wykaz osób ustala Wójt Gminy Opatówek, po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej.

4.       Ilość osób ujętych w rocznym wykazie powinna być dostosowana do możliwości lokalowych gminy.

5.       Warunki określone w §10, §11 i §12 muszą być spełnione w chwili otrzymania skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu

6.       Lokalami socjalnymi są lokale znajdujące się w budynku położonym w Opatówku przy
ul. Łódzkiej 19.

 

Rozdział VI

Zamiana mieszkań

 

§ 14

1.       Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemna zgodą wynajmującego.

2.       Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę przypadać będzie mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi, lub gdy zamiana może zagrozić interesowi gminy.

 

§ 15

1.       Na wniosek najemcy, wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o wyższym standardzie wyposażenia.

2.       Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim, mogą ubiegać się o wymianę obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostępie do lokalu nie będzie występować.

 

Rozdział VII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

 

§ 16

1.       Wolne lokale o powierzchni przekraczającej 80m2 należące do mieszkaniowego zasobu gminy, mogą być oddawane w najem po uprzednio przeprowadzonym przetargu publicznym.

2.       Podstawą zawarcia umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1 będą stawki czynszu uzyskane w drodze przetargu, przez osobę wygrywającą przetarg.

3.       Stawkę wywoławczą czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej stanowi stawka obowiązująca dla lokali mieszkalnych ustalona Zarządzeniem Wójta Gminy.

 

Rozdział VIII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

 

§ 17

Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z małżonkiem nie będącym współnajemcą lokalu, dziećmi najemcy i jego współmałżonkiem, inną osobą, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli dotychczas najemca:

1)       uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,

2)       uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym - w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych - nastąpiłoby przegęszczenie (poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę).

 

§ 18

Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres 15 lat.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 19

Wynajmujący powinien w pierwszej kolejności zaproponować zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność gminy z najemcami:

1)       zajmującymi część lokalu wspólnego, w którym przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej na jedna osobę uprawnioną, na zwolnioną część lokalu we wspólnym składzie,

2)       zajmującymi część lokalu wspólnego, w którym przypada mniej niż 10m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę uprawnioną, na zwolnioną część lokalu we wspólnym składzie, w którym występuje wspólna używalność sanitariatów,

3)       lokalu, na opróżniony lokal przyległy, który nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

 

§ 20

1.       W uzasadnionych przypadkach można uzależnić zawarcie umowy najmu - z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu - od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

2.       Zasady dotyczące ustalenia wysokości kaucji, odstąpienie od jej pobrania, rozłożenia jej na raty lub umorzenia, określi Wójt Gminy Opatówek.

3.       Skreśla się z listy osób oczekujących na przydział lokalu osoby, które bez uzasadnionych przyczyn odrzucą propozycję przydziału lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

 

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 22

Traci moc Uchwała Nr 42/95 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 lutego 1995 r w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatówek oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Szymczak

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48