MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 169/05

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

REGULAMIN DETALICZNEGO TARGOWISKA GMINNEGO

 

§ 1

 

1.       Regulamin ma zastosowanie do detalicznego targowiska gminnego w Opatówku ul. Poniatowskiego 1c.

2.       Targowiskiem gminnym zarządza Wójt Gminy Opatówek zwany dalej "zarządzającym".

3.       Targowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700. oraz w soboty w godzinach od 500 do 1300.

 

§ 2

 

Zarządzający zobowiązany jest do umieszczenia na targowisku w widocznym miejscu:

 

1.       regulaminu targowiska,

2.       informacji dot. administratora, jeśli administracja została powierzona innej osobie,

3.       informacji zawierającej aktualne stawki opłaty targowej uchwalone przez Radę Gminy Opatówek, a także wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania targowiska.

 

§ 3

 

1.       Osoby przystępujące do sprzedaży obowiązane są uiścić opłatę targową do rąk inkasenta wyznaczonego przez Radę Gminy Opatówek w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Gminy Opatówek.

 

2.       Do wykonywania handlu na targowisku uprawnieni są:

 

1)       przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej, ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.),

2)       podatnicy podatku rolnego,

3)       posiadacze działek i ogródków przydomowych, sprzedający produkty rolne pochodzące z tych działek,

4)       oraz wszystkie osoby, które terminowo uiszczą opłatę targową określoną przez Radę Gminy Opatówek i przestrzegają Regulaminu Targowiska.

 

§ 4

 

1.       Sprzedaż nie może odbywać się na jezdniach, chodnikach i przejściach przeznaczonych na targowisku dla ruchu pieszego oraz przed pawilonami handlowymi.

2.       Sprzedaż ze straganu odbywa się w miejscu wyznaczonym na targowisku przy czym za jeden stragan uważa się zajętą powierzchnię o wymiarach 6m x 3m.

3.       W przypadku wjazdu jakimkolwiek samochodem na targowisko i pozostawienie go na targowisku , gdy nie prowadzi się sprzedaży z tego pojazdu inkasent ma prawo do pobierania opłaty targowej w wysokości jak przy sprzedaży z samochodu dostawczego.

4.       Ustawianie samochodów i straganów winno odbywać się wg schematu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Osoby wykonujące handel na targowisku gminnym zobowiązane są do okazywania osobom uprawnionym do kontroli targowiska dowodu uiszczenia opłaty targowej

 

§ 6

 

Obowiązek utrzymania porządku w miejscu sprzedaży w trakcie handlowania, jak i po jego zakończeniu spoczywa na osobie prowadzącej handel.

 

§ 7

 

1.       Osoby prowadzące handel na targowisku winny oznaczać miejsce sprzedaży poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy i siedziby przedsiębiorcy, względnie imienia i nazwiska wraz z adresem.

2.       Osoby prowadzące sprzedaż produktów pochodzenia leśnego, są zobowiązane do umieszczania przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej; imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, teren). Osoby sprzedające grzyby, powinny posiadać certyfikat uprawnionego grzyboznawcy.

3.       Osoby prowadzące handel na targowisku, zobowiązane są do uwidaczniania na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informacje o jej wysokości.

4.       Wagi i miary towarów winny być wyrażone wyłącznie w jednostkach obowiązujących w obrocie towarowym.

5.       Narzędzia pomiarowe używane na targowisku muszą mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości rzetelności i ważenia oraz mierzenia.

 

§ 8

 

1.       Na terenie Targowiska Gminnego mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem sprzedaży:

1)       środków spożywczych bez opakowań jednostkowych:

a)       mleka nie pasteryzowanego i nie poddanego obróbce termicznej oraz przetworów mlecznych, w tym lodów,

b)       tłuszczów zwierzęcych,

c)       mięsa i przetworów mięsnych oraz podrobów i przetworów podrobowych zwierząt rzeźnych,

d)       drobiu bitego i przetworów drobiowych oraz podrobów i przetworów z drobiu,

e)       dziczyzny i przetworów z dziczyzny,

f)         przetworów rybnych,

g)       mrożonych środków spożywczych, w tym zawierających w swoim składzie środki spożywcze wymienione w pkt b-f,

h)       potraw i wyrobów garmażeryjnych do bezpośredniego spożycia,

i)         przetworów grzybowych,

j)         pieczywa i wyrobów ciastkarskich,

2)       napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa w opakowaniach jednostkowych,

3)       nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych,

4)       kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,

5)       zagranicznych i polskich banknotów oraz monet, będących prawnym środkiem płatniczym,

6)       papierów wartościowych,

7)       broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych.

8)       innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona nas podstawie odrębnych przepisów.

2.       Sprzedaż wyrobów i artykułów, o których mowa w punkcie 1 ppkt 1) jest dozwolona w przystosowanych do tego punktach sprzedaży wyposażonych w lady chłodnicze oraz po spełnieniu wymogów sanitarnych określonych odrębnymi przepisami.

3.       Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

4.       Na targowisku zabrania się;

1)       wprowadzania psów bez smyczy i kagańca

2)       przebywania na terenie targowiska w godzinach zamknięcia

3)       poruszania się na terenie targowiska pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem wjazdu w celu prowadzenia sprzedaży z pojazdu lub w celu załadunku lub rozładunku towaru.

4)       jazdy rowerem na terenie targowiska.

 

§ 9

 

Osoby przebywające i prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Targowiska.

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr 169/05

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku

 

W związku z uzyskaniem decyzji Nr 38/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w sprawie uzyskania pozwolenia za użytkowanie targowiska przez Urząd Gminy w Opatówku, zachodzi konieczność uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Regulamin porządkuje zasady korzystania z Targowiska Gminnego.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46