MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 200/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 17 marca 2006 roku

 

w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym na lata 2006-2008

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2006-2008 zwanego dalej programem.

§ 2

 

W związku z realizacją zadań wynikających z programu Rada Gminy zobowiązuje się do zabezpieczenia w tym celu odpowiednich kwot w kolejnych budżetach Gminy Opatówek przez okres obowiązywania programu.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 200/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 17 marca 2006 r.

 

w sprawie: przystąpienia do Powiatowego Programu Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym na lata 2006-2008.

 

 

Mając na celu pomoc osobom najbardziej poszkodowanym przez los- osobom niepełnosprawnym, oczekującym na rozwiązanie ich problemów opracowano prognozę zadań do realizacji na terenie Gminy Opatówek na lata 2006-2008:

 

I Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych w komunikowaniu się w obiektach użyteczności publicznej

 

Lp.

Zadanie do realizacji

Termin realizacji

1.

Podjazd wraz z poręczami do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku

2007-2008 rok

2.

Podjazd wraz z poręczami do Szkoły Podstawowej w Opatówku oraz zamontowanie podnośnika schodowego ukośnego

2007-2008 rok

3.

Zaadaptowanie 1 sanitariatu dla potrzeb dziecka niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej w Opatówku

2007-2008 rok

4.

Przystosowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia (budynek piętrowy) - wyposażenie w windę

2007-2008 rok

 

II. Organizacja imprez sportowo, kulturalno - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz turnusów rehabilitacyjnych

 

Lp.

Zadanie do realizacji

Termin realizacji

1.

Organizacja imprez sportowo, kulturalno - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych

2007-2008 rok

2.

Organizacja turnusów rehabilitacyjnych

2006-2008 rok

 

W/w prognoza zadań do realizacji na terenie gminy Opatówek stanowi podstawę do przystąpienia do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2006-2008, co jest zgodne ze Strategią Powiatu Kaliskiego na lata 2005-2013.

Powodzenie temu przedsięwzięciu daje treść uchwały nr 802)2005 Zarządu PFRON z dnia 7 grudnia 2005r. w świetle, której powiat kaliski w latach 2006-2008 został zakwalifikowany do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami", w następstwie czego można oczekiwać dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 50% kosztów jego realizacji.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46