MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 209/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Opatówek stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1.06.2006 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatówku.

2.       Uchwała obowiązuje przez okres 1 roku począwszy od dnia 1.06.2006 roku.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr 209/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

Taryfy cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na obszarze Gminy Opatówek i dla odbiorców w miejscowości Szałe i miejscowości Zduny zasilanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

 

1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków                   Cena za m3

 

Grupa 1

Cele bytowe                                                                            1,68 zł + 7% VAT = 1,80 zł

 

Grupa 2

dla wody kupowanej z Przeds. Wodociągów

i Kanalizacji w Kaliszu                                                              2,21 zł + 7% VAT = 2,36 zł

 

Grupa 3

cele prowadzonej działalności gospodarczej                               2,99 zł + 7% VAT = 3,20 zł

 

Grupa 4

opłata za odbiór ścieków socjalno-bytowych                               1,86 zł + 7% VAT = 1,99 zł

 

2. Stawki opłaty abonamentowej - miesięcznie

zależne od średnicy wodomierza głównego:

 

Ø 15 i Ø 20                                                                             3,74 zł + 7% VAT = 4,00 zł

Ø 25, Ø 40, Ø 50 i Ø 80                                                           9,35 zł + 7%VAT =10,00 zł

 

1)       W przypadku nie korzystania z wody, za usługę odbioru ścieków pobierana będzie opłata abonamentowa naliczana wg w/w stawek, zależnie od średnicy wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym.

2)       W odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych na terenie Ogrodów działkowych "Pod Gruszą", "Relax", "Kolejarz" opłata abonamentowa, o której mowa w pkt 2 załącznika pobierana będzie w okresie od 1.06.2006 r. do 30.09.2006 r.

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 209/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

Zmiana opłat za wodę i odprowadzanie ścieków podyktowana została rosnącymi kosztami wynikającymi ze wzrostu cen:

-          opłaty za pobór wód podziemnych

-          opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie ilości, stanu i składu wprowadzanych ścieków

-          energii elektrycznej

-          paliw

-          materiałów

-          usług i remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

-          opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46