MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 211/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania

majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Jednostki Organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku zwany dalej "Ośrodkiem Kultury" gospodaruje majątkiem kierując się efektywnością jego wykorzystania, z dbałością o nie ograniczenie zakresu realizacji Statutowych zadań Ośrodka Kultury.

 

§ 2

 

Wydzierżawienie lub wynajęcie majątku Ośrodka Kultury nie może być dokonane na rzecz:

1.       Kierownika i jego zastępców.

2.       Osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pełniącymi funkcję kierowniczą w Ośrodku Kultury.

 

§ 3

 

W umowie najmu lub dzierżawy majątku, Ośrodek Kultury zobowiązany jest zastrzec zakaz poddzierżawienia lub podnajmu.

§ 4

 

1.       Decyzje o wydzierżawieniu lub wynajęciu mienia Ośrodka Kultury ruchomego i nieruchomego - pomieszczeń a także ich nieodpłatnym użyczeniu podejmuje kierownik Ośrodka Kultury.

2.       Kierownik Ośrodka ustala corocznie cennik wynajmu, dzierżawy mienia ruchomego i nieruchomego. Cennik podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

 

§ 5

 

1.       Nieruchomości, w tym pomieszczenia lokalowe stanowiące ich część mogą być oddane w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

2.       Wyboru dzierżawy lub najemcy dokonuje się w drodze przetargu.

3.       Wprowadzony w ust. 2 obowiązek przeprowadzenia postępowania przetargowego nie dotyczy jednorazowego lub krótkotrwałego / na łączny 30 dni w ciągu roku / majątku Ośrodka Kultury / ruchomego i nieruchomego/. Decyzję w sprawie takiego wynajmu samodzielnie podejmuje kierownik Ośrodka Kultury. Przepis § 4 stosuje się.

4.       Najem lub dzierżawa, o którym mowa w ust. 1, zawierane na okres dłuższy niż 3 lata wymagają uchwały Rady Gminy.

5.       Sposób rozliczenia majątku wydzierżawiającego /wynajętego/ określi umowa zawarta między stronami najmu, dzierżawy. Kierownik Ośrodka Kultury zobowiązany jest do zachowania należnej staranności przy przygotowaniu procedury najmu lub dzierżawy, a także do zapewnienia odpowiednich zapisów w umowach, celem ochrony interesów właściciela oraz zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji i użytkowania.

6.       Majątek ruchomy i nieruchomy w tym pomieszczenia lokalowe, Ośrodek Kultury może oddać w nieodpłatne użyczenie jednostkom i organizacjom na działalność niekomercyjną:

-          prowadzoną na rzecz szkół,

-          związaną z edukacją dzieci oraz pozostałych mieszkańców gminy,

-          związanych z promocją kultury.

 

§ 6

 

1.       Zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Kultury do składania sprawozdań z zakresu i sposobu gospodarowania majątkiem Wójtowi Gminy w terminie do dnia 15 lutego danego roku - za rok poprzedni.

2.       Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do kontroli umów dzierżaw i najmu majątku trwałego Ośrodka Kultury.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 211/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajęcia

majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku

 

 

Mienie gminy Opatówek oddane w użyczenie do bezpłatnego używania na czas nieokreślony Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku wykorzystywane może być również na inne cele wynikające z potrzeb mieszkańców, a także ze sposobu gospodarowania majątkiem trwałym przez kierownika jednostki.

Rada Gminy ustala szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48