MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 212/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami Gminy Opatówek

 

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2

 

1.       Konsultacje mogą być przeprowadzane także w innych sprawach ważnych dla Gminy :

a)       gdy organy Gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć,

b)       na wniosek co najmniej 1 / 20 mieszkańców Gminy, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej Gminy,

c)       na wniosek co najmniej 1 / 20 mieszkańców obszaru objętego konsultacją, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców całej Gminy.

2.       Wnioski mieszkańców, o których mowa w punkcie b i c, powinny zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy. Wniosek powinien wskazać również reprezentanta wnioskodawców.

3.       Ilość mieszkańców o których mowa w ust.1, ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego.

 

§ 3

 

Konsultacje przeprowadza się na zebraniach z mieszkańcami Gminy chyba, że organ Gminy zarządzający konsultacje postanowi inaczej.

 

§ 4

 

O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców, lub z własnej inicjatywy, decyduje Rada Gminy w odrębnej uchwale.

Rada Gminy podejmuje uchwałę w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

§ 5

 

W przypadku nie uwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji,

Rada Gminy informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz ogłasza treść uchwały wraz z uzasadnieniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, właściwych jednostek pomocniczych Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek.

 

§ 6

 

O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w § 1, lub z własnej inicjatywy, decyduje Wójt w formie zarządzenia.

 

§ 7

 

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy, stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

 

§ 8

 

Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia sprawy, poddanej konsultacji.

 

§ 9

 

1.       Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji organ Gminy podaje do wiadomości publicznej w szczególności :

a)       przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia,

b)       terytorialny zasięg konsultacji,

c)       sposób oraz tryb zgłoszenia opinii, uwag i propozycji,

d)       datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

e)       sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.

2.       Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie od 3 do 7 osób.

3.       Konsultacje przeprowadza się na koszt Gminy.

 

§ 10

 

1.       Organ Gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji oraz podaje je analizie.

2.       Organ Gminy podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji przez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, właściwych jednostek pomocniczych Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Opatówek.

 

§ 11

 

Wyniki konsultacji nie wiążą organów Gminy.

 

§ 12

 

Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46