MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 222/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych

stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. " a" i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 34 ust.1 pkt 3 i ust. 3, art 67 ust. 1 i ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 1 i pkt 7, ust. 2a, art. 69, art. 70 ust. 2, ust. 3 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Opatówek na rzecz najemców, albo wolnych lokali mieszkalnych na rzecz osób trzecich.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1.       ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

2.       mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek - należy przez to rozumieć lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Opatówek,

3.       najemcy - należy przez to rozumieć osobę używającą lokal na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony,

4.       lokatorze - należy przez to rozumieć osobę o której mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami),

5.       osobie trzeciej - należy przez to rozumieć osobę nie będącą najemcą lokalu przeznaczonego do zbycia,

6.       zbyciu - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych o których mowa w ustawie,

7.       lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie o której mowa w pkt 4,

8.       lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie o której mowa w pkt 4,

9.       ustawie o własności lokali - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami),

10.   osobie bliskiej - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie,

11.   działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę określoną w ustawie,

12.   działce gruntu - należy przez to rozumieć działkę określoną w ustawie,

13.   ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 z późniejszymi zmianami ),

14.   ustawie o przekazaniu budynków zakładowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 października 1991 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ( Dz. U. z 1994 r. Nr 119, poz. 567 z późniejszymi zmianami ).

 

§ 3

 

Sprzedaży podlegają samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali, będące własnością Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

1.       Sprzedaży nie podlegają :

1)       lokale mieszkalne usytuowane w budynkach posiadających decyzję o rozkwaterowaniu z uwagi na zły stan techniczny oraz lokale mieszkalne wyłączone z użytkowania,

2)       lokale socjalne,

3)       lokale spełniające techniczne warunki lokali socjalnych,

4)       lokale mieszkalne posiadające wspólną używalność pomieszczeń pomocniczych takich jak: kuchnie, sanitariaty, etc. z zastrzeżeniem ust. 2,

5)       lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących całość lub część nieruchomości przeznaczonej do zbycia lub wykorzystywanej na inne cele,

6)       lokale mieszkalne oddane w najem na czas oznaczony,

7)       lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych lub nabytych przez Gminę Opatówek, przed upływem 20 lat od daty oddania tych budynków do użytkowania z wyłączeniem budynków, w których już nastąpiła sprzedaż lokali mieszkalnych,

8)       lokale mieszkalne usytuowane na nieruchomościach, w stosunku do których toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości ich nabycia przez Skarb Państwa lub Gminę Opatówek,

9)       lokale mieszkalne położone w komunalnych obiektach niemieszkalnych (np. szkołach, żłobkach, obiektach kultury, sportu itp. ).

2.       Wójt Gminy Opatówek może przeznaczyć do sprzedaży lokale, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, usytuowane w budynkach, w których co najmniej jeden z lokali mieszkalnych posiadających wspólną używalność pomieszczeń pomocniczych został sprzedany.

 

§ 5

 

1.       Wójt Gminy Opatówek może nie przeznaczyć do sprzedaży:

1)       lokali mieszkalnych mogących spełniać istotne funkcje dla Gminy Opatówek,

2)       lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,

3)       budynków lub lokali mieszkalnych nabytych odpłatnie przez Gminę Opatówek przed upływem 20 lat od daty ich nabycia.

2.       W przypadku nie skorzystania z nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę, nie jest dopuszczalna sprzedaż tego lokalu na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem ust.3.

3.       Dopuszcza się sprzedaż - bez bonifikaty - lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej na zasadach określonych w ustawie, po wcześniejszym przekwaterowaniu dotychczasowego lokatora do lokalu zamiennego, zagwarantowanego przez Gminę Opatówek.

 

§ 6

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nie może być dokonana, gdy najemca posiada zaległości czynszowe lub inne zobowiązania wobec zarządzającego mieszkaniowym zasobem Gminy Opatówek.

 

§ 7

 

Sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje się za cenę ustaloną na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 8

 

1.       Od wartości lokalu mieszkalnego określonego przez rzeczoznawcę majątkowego odlicza się zwaloryzowana kaucję wpłaconą przez najemcę lokalu, o ile kaucja wpłacona została na rzecz Gminy Opatówek.

2.       Zasady waloryzacji kaucji wpłaconych przez najemcę lokalu przed 12.11.1994 r. podlegających zwrotowi, określa Wójt Gminy Opatówek w drodze zarządzenia.

3.       Obowiązek udokumentowania wpłaty kaucji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego spoczywa na nabywcy lokalu.

4.       W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przekazanym Gminie Opatówek w trybie ustawy o przekazaniu budynków zakładowych, zwrot kaucji uzależnia się od tego, czy kaucja ta przekazana była Gminie Opatówek przez podmiot przekazujący budynek.

 

§ 9

 

1.       Nabywcy będącemu najemcą lokalu mieszkalnego, który za pisemną zgodą wynajmującego poniósł udokumentowane - mające wpływ na wartość lokalu - nakłady na przebudowę strychu lub innego pomieszczenia na lokal mieszkalny, budowę lokalu mieszkalnego w ramach nadbudowy lub rozbudowy, odlicza się od wartości rynkowej lokalu wartość rynkową tych nakładów pod warunkiem, że nakłady te nie podlegały wcześniejszemu rozliczeniu w czynszu lub też nie były zwrócone najemcy w inny sposób.

2.       Obowiązek udokumentowania poniesionych nakładów jak i pisemnej zgody wynajmującego spoczywa na nabywcy lokalu.

3.       Wartość nakładów poniesionych przez nabywcę będącego najemcą lokalu mieszkalnego, uwzględniana jest w wycenie rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość rynkową lokalu.

 

§ 10

 

Wyraża się zgodę na udzielenie nabywcy będącemu najemcą lokalu mieszkalnego bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 50 %.

§ 11

 

Na wniosek nabywcy będącego najemcą lokalu mieszkalnego, sprzedaż tego lokalu z zastosowaniem bonifikaty określonej w § 10 może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1)       należność za sprzedany lokal może być rozłożona na raty roczne, płatne przez okres do 5 lat,

2)       pierwsza rata nie może być niższa niż 30 % należnej ceny sprzedaży mieszkania,

3)       rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,

4)       rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

5)       pierwsza rata podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego, a następnie raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

§ 12

 

Nabywcy będącemu najemcą lokalu mieszkalnego, posiadającemu uprawnienia do nabycia lokalu stosownie do postanowień ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP Przysługuje bonifikata od ceny lokalu ustalona na podstawie przepisów tej ustawy.

 

§ 13

 

Nabywcy będącemu najemcą lokalu mieszkalnego, wyodrębnionego z budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z lokalem, przysługuje do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego bonifikata od stawki 20 % ceny ułamkowej części nieruchomości gruntowej w wysokości 30 %.

 

§ 14

 

1.       Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej albo jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę niespełniającą wymogów działki budowlanej.

2.       Bonifikaty, o których mowa w ust.1 wynoszą:

1)       50 % - od ceny sprzedaży nieruchomości określonych w ust. 1,

2)       30 % - od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od stawki 20 % ceny ułamkowej części nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust.1.

 

§ 15

 

Wyraża się zgodę na udzielenie właścicielom lokali mieszkalnych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych związanych z własnością lokali, na ich wspólny wniosek bonifikaty w wysokości odpowiadającej 50% ceny nieruchomości pomniejszonej o wartość użytkowania wieczystego, ustalanej każdorazowo indywidualnie dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.

 

§ 16

 

W przypadku sprzedaży z bonifikatą, o której mowa w § 14 i § 15 stosuje się odpowiednio przepisy § 11.

§ 17

 

1.       W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub jego wykorzystania na inny cel niż mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, nabywca zobowiązany jest do zwrotu - na rzecz Gminy Opatówek - udzielonych bonifikat po ich waloryzacji na zasadach określonych w ustawie. Nie dotyczy to zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej.

2.       Jeżeli w terminie 5 lat od chwili nabyci od Gminy Opatówek lokalu mieszkalnego osoba bliska, o której mowa w ust. 1, zbyła lub wykorzystała lokal mieszkalny na inny cel niż mieszkalny, zobowiązana jest do zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Opatówek nabywcy lokalu mieszkalnego.

3.       Warunkiem zbycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę będącego jego najemcą przed spłatą wszystkich rat, o których mowa w § 11, jest dokonanie zapłaty całej należności pozostałej do uregulowania wraz z oprocentowaniem wyliczonym na dzień zbycia lokalu.

4.       Zwrot udzielonej bonifikaty oraz spłatę należności, o których mowa w ust. 1 - 3, zabezpiecza się poprzez zamieszczenie w umowie notarialnej przeniesienia własności lokalu wpisu, w którym dłużnik poddaje się egzekucji z tego tytułu na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC.

 

§ 18

 

1.       Koszty przygotowania lokalu mieszkalnego do zbycia, w szczególności takie jak: koszty wyceny wartości lokalu oraz koszty uzyskania stosownych wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, podlegają zwrotowi na rzecz Gminy Opatówek.

2.       Koszty notarialne i koszty sadowe obciążają nabywcę lokalu mieszkalnego.

 

§ 19

 

Przepisy niniejszej uchwały maja zastosowanie do sprzedaży udziałów Gminie Opatówek we współwłasności nieruchomości zabudowanych, jeżeli będą one sprzedawane na rzecz najemców samodzielnych, wyodrębnionych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych na tych nieruchomościach.

§ 20

 

Niniejsza uchwała ma zastosowanie do zbywania lokali mieszkalnych określonych w wykazach lokali przeznaczonych do zbycia, ogłoszonych po jej wejściu w życie.

 

§ 21

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 222/ 06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek

 

Przedmiotowa uchwała ma na celu uregulowanie problemów wynikłych w trakcie zbywania lokali mieszkalnych na podstawie dotychczasowych przepisów, jak również zwiększenie zainteresowania wykupem mieszkań, co pozwoliłoby na:

-          wyzbycie się mienia komunalnego obciążającego budżet gminy,

-          uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia,

-          przeniesienie - wraz ze sprzedażą lokalu - kosztów częściowego utrzymania mienia na właścicieli nieruchomości lokalowych,

-          umożliwienie sprywatyzowania na dogodnych warunkach nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Rada Gminy może wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty nie tylko od ceny nieruchomości lokalowej, ale także od przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. Dotyczy to przypadków, gdy przy wyodrębnianiu lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej. Przewidziano również bonifikatę do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz współużytkowników wieczystych, będących właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych z zaliczeniem na ich rzecz po bonifikacie wartości prawa użytkowania wieczystego.

Przepisy niniejszej uchwały umożliwiają także sprzedaż udziałów Gminie Opatówek we współwłasności nieruchomości, jeśli będą one sprzedawane na rzecz najemców wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Powyższy zapis umożliwi Gminie wyjście ze współwłasności, a najemcom lokali pozwoli na ustabilizowanie ich sytuacji mieszkaniowej, pomimo zamieszkiwania w budynku będącym w części własnością osoby prywatnej.

W przypadku nieskorzystania przez najemców z pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych rzecz nich lokali mieszkalnych - w celu pełnej prywatyzacji nieruchomości - możliwe będzie przekwaterowanie lokatorów do lokali zamiennych i zbycie wolnego lokalu mieszkalnego na rzecz osób trzecich. Powyższe pozwoli na uzyskanie pełnej prywatyzacji nieruchomości przejęcie ich przez wspólnoty mieszkaniowe.

Niniejsza uchwała uwzględnia zapisy wprowadzone zmianami do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48