MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 223/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określa się granice ich obwodów:

 

Lp.

Nazwa placówki

Stopień organizacyjny

Granice obwodu

1.

Publiczne Przedszkole
w Opatówku

ul. Kościelna 2

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Wszystkie miejscowości z terenu Gminy Opatówek

2.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Opatówku ul. Szkolna 3

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Opatówek, Borów, Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia, Cienia -Folwark, Józefów, Michałów Pierwszy, Michałów Drugi, Szulec, Nowa Tłokinia, Trojanów, Zawady, Zduny

3.

Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego
w Tłokini Wielkiej

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Frankowizna, Kobierno, Dębe - Kolonia, Nędzerzew, Rożdżały, Słoneczna, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Wielka, Zmyślanka

4.

Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Chełmcach

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Chełmce, Szałe

5.

Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej
w Rajsku

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Rajsko, Janików, Modła, Warszew

6.

Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej

w Cieni Drugiej

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Cienia Druga, Bogumiłów, Michałów Trzeci, Michałów Czwarty, Porwity

7.

Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej

w Sierzchowie

62-860 Opatówek

Przedszkole wielooddziałowe

Sierzchów

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr 96/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 223/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów

 

Zgodnie z art. 14a ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Stosownie do art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46