MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 224/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następującą sieć publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określa się granice ich obwodów:

 

Lp.

Nazwa placówki

Stopień organizacyjny

Granice obwodu

 

1.

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

ul. Szkolna 3

62-860 Opatówek

Klasy I-VI

z oddziałem przedszkolnym

Opatówek, Borów, Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia, Cienia - Folwark, Józefów, Michałów Pierwszy, Michałów Drugi, Szulec, Nowa Tłokinia, Trojanów, Zawady, Zduny

 

2.

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Broniewskiego

w Tłokini Wielkiej

Klasy I-VI

z oddziałem przedszkolnym

Frankowizna, Kobierno, Dęba - Kolonia, Nędzerzew, Rożdżały, Słoneczna, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Wielka, Zmyślanka

3.

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Chełmcach

Klasy I-VI

z oddziałem przedszkolnym

Chełmce, Szałe

4.

Szkoła Podstawowa

w Rajsku

Klasy I-VI

z oddziałem przedszkolnym

Rajsko, Janików, Modła, Warszew

5.

Szkoła Podstawowa

w Cieni Drugiej

Klasy I-VI

z oddziałem przedszkolnym

Cienia Druga, Bogumiłów, Michałów Trzeci, Michałów Czwarty, Porwity

6.

Szkoła Podstawowa

w Sierzchowie

Klasy I-VI

z oddziałem przedszkolnym

Sierzchów

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr 45/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 224/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów

 

Stosownie do art. 17 ust. 4. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46