MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 229/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 lipca 2006 roku

 

w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W podziale Gminy Opatówek na okręgi wyborcze ustalonym uchwałą Nr 260/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       w okręgu wyborczym Nr 1, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, po wyrazach "Sołectwo OPATÓWEK, ulice: ... Helleny", dodaje się wyraz "Kaliska";

 

2.       w okręgu wyborczym Nr 2, w rubryce określającej granice okręgu, wyrazy "Sołectwo WARSZEW" zastępuje się wyrazami "Sołectwo JÓZEFÓW";

 

3.       w okręgu wyborczym Nr 3, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, wyrazy "Sołectwo JÓZEFÓW", zastępuje się wyrazami "Sołectwo CIENIA-FOLWARK";

 

4.       w okręgu wyborczym Nr 4, w rubryce określającej granice okręgu, po wyrazach "Sołectwo Opatówek, ulice: ... Gen. Józefa Zajączka" , skreśla się wyraz "Kaliska";

 

5.       w okręgu wyborczym Nr 5, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, wyrazy "Sołectwo CIENIA FOLWARK, Sołectwo PORWITY" zastępuje się wyrazami "Sołectwo TROJANÓW";

 

6.       w okręgu wyborczym Nr 6, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, dodaje się wyrazy "Sołectwo PORWITY";

 

7.       w okręgu wyborczym Nr 7, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego:

 

a)       po wyrazach "Sołectwo SZAŁE" skreśla się wyrazy: "ulice: Agrestowa, Akacjowa, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaliska, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Leśna, Łąkowa, Łowiecka, Malinowa, Morelowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Słoneczna, Sosnowa, Strumykowa, Wąska, Wiśniowa, Wrzosowa, Zakątek, Zielona, Źródlana, Żeglarska",

b)       skreśla się wyrazy "Sołectwo TROJANÓW";

 

8.       w okręgu wyborczym Nr 8, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, dodaje się wyrazy "Sołectwo Warszew";

 

9.       w okręgu wyborczym Nr 9, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego:

a)       po wyrazach "Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA" skreśla się wyrazy: "ulice: Akacjowa, Kaliska, Kościelna, Leśna, Mała, Nędzerzewska, Nowa, Owocowa, Parkowa, Podgórna, Podleśna, Poduchowna, Polna, Rolna, Ukośna, Wiejska, Wielka, Wiosenna, Zacisze",

b)       po wyrazach "Sołectwo NĘDZERZEW" dodaje się wyrazy "Sołectwo ZAWADY",

c)       po wyrazach "Sołectwo ZDUNY" skreśla się wyrazy: "ulice: Budowlana, Daleka, Długa, Drobna, Jasna, Kaliska, Kolejowa, Kolorowa, Kościelna, Krótka, Miła, Ogrodowa, Jana Pawła II, Poduchowna, Pogodna, Polna, Radosna, Sadowa, Tęczowa, Wiosenna, Żytnia",

 

10.   w okręgu wyborczym Nr 10, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, wyrazy "Sołectwo TŁOKINIA NOWA" zastępuje się wyrazami "Sołectwo NOWA TŁOKINIA";

 

11.   w okręgu wyborczym Nr 11, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, wyrazy "Sołectwo DĘBE KOLONIA" zastępuje się wyrazami "Sołectwo DĘBE - KOLONIA".

 

§ 2

 

Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr 229//06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 lipca 2006 r.

 

Numer

okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

2

3

1

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Akacjowa, Feliksa Dziubińskiego, Grabowa, Helleny, Kaliska, Kościelna, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa, Szkolna, Św. Jana, Zagórek, Zdrojowa.

3

2

Sołectwo BORÓW

Sołectwo SZULEC

Sołectwo JÓZEFÓW

1

3

Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI

Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI

Sołectwo CIENIA - FOLWARK

1

4

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. Józefa Zajączka, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska.

3

5

Sołectwo CIENIA DRUGA

Sołectwo CIENIA PIERWSZA

Sołectwo CIENIA TRZECIA

Sołectwo TROJANÓW

1

6

Sołectwo CHEŁMCE

Sołectwo PORWITY

1

7

Sołectwo SZAŁE

1

8

Sołectwo JANIKÓW

Sołectwo RAJSKO

Sołectwo SIERZCHÓW

Sołectwo WARSZEW

1

9

Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA

Sołectwo NĘDZERZEW

Sołectwo ZAWADY

Sołectwo ZDUNY

1

10

Sołectwo TŁOKINIA MAŁA

Sołectwo NOWA TŁOKINIA

Sołectwo TŁOKINIA WIELKA

1

11

Sołectwo DĘBE - KOLONIA

Sołectwo KOBIERNO

Sołectwo ROŻDŻAŁY

1

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 229/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 lipca 2006 roku

 

w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159,poz. 1547 ze zm.) zmiany granic okręgów wyborczych, zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach dokonuje rada gminy na wniosek wójta.

Do wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 260/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zaistniały przesłanki wynikające ze zmniejszenia liczby mieszkańców w okręgu wyborczym nr 1.

Ponadto w roku 2003, w wyniku podziału sołectwa Trojanów zostało utworzone nowe sołectwo - sołectwo Zawady, które dotychczas nie było włączone do żadnego z okręgów wyborczych. Z uwagi na bezpośrednie graniczenie sołectwa Zawady z sołectwem Zduny, tę samą przynależność parafialną, połączenie komunikacyjne uzasadnionym jest, aby sołectwo Zawady włączyć do okręgu wyborczego numer 9 - do którego przynależne jest również sołectwo Zduny- należącego do obwodu głosowania numer 5.

Z tych samych względów proponuje się włączenie sołectwa Trojanów do okręgu wyborczego numer 5, sołectwa Porwity do okręgu wyborczego numer 6, sołectwa Warszew do okręgu nr 8 oraz sołectwa Józefów do okręgu numer 2, o co wnioskowali mieszkańcy lub radni w formie wniosków pisemnych bądź ustnych, argumentując dostępnością do lokali wyborczych, zlokalizowanych w "okręgach parafialnych", położeniem terytorialnym i wspólnymi zadaniami środowiskowymi .

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy, w celu zachowania zgodności ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48