MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 230/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 lipca 2006 roku

 

w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania ustalonym uchwałą Nr 261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, zmienionego uchwałą Nr 106/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr 261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       w obwodzie głosowania Nr 1, w rubryce określającej granice obwodu głosowania:

a)      po wyrazie "Helleny", dodaje się wyraz "Kaliska";

b)      po wyrazie "Zdrojowa" skreśla się wyrazy "Sołectwo BORÓW, Sołectwo SZULEC, Sołectwo WARSZEW, Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI, Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI, Sołectwo JÓZEFÓW";

 

2.       w obwodzie głosowania Nr 2, w rubryce określającej granice obwodu głosowania:

a)       po wyrazie "Gen. Józefa Zajączka", skreśla się wyraz "Kaliska":

b)       po wyrazie "Turkowska" skreśla się wyrazy "Sołectwo CIENIA DRUGA, Sołectwo CIENIA PIERWSZA, Sołectwo CIENIA TRZECIA, Sołectwo CIENIA - FOLWARK, Sołectwo PORWITY";

 

3.       w obwodzie głosowania Nr 3, w rubryce określającej granice obwodu głosowania:

a)       po wyrazach "Sołectwo CHEŁMCE" dodaje się wyrazy "Sołectwo PORWITY",

b)       po wyrazach "Sołectwo SZAŁE" skreśla się wyrazy: "ulice: Agrestowa, Akacjowa, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bursztynowa, Cyprysowa, Dębowa, Działkowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaliska, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Leśna, Łąkowa, Łowiecka, Malinowa, Morelowa, Pogodna, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Strumykowa, Wąska, Wiśniowa, Wrzosowa, Zakątek, Zielona, Źródlana, Żeglarska",

c)       skreśla się wyrazy "Sołectwo TROJANÓW, Sołectwo ZAWADY";

 

4.       w obwodzie głosowania Nr 4, w rubryce określającej granice obwodu głosowania, po wyrazach "Sołectwo SIERZCHÓW", dodaje się wyrazy "Sołectwo WARSZEW";

 

5.       w obwodzie głosowania Nr 5, w rubryce określającej granice obwodu głosowania:

a)       po wyrazach "Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA" skreśla się wyrazy: "ulice: Akacjowa, Kaliska, Kościelna, Leśna, Mała, Nędzerzewska, Nowa, Owocowa, Parkowa, Podgórna, Podleśna, Poduchowna, Polna, Rolna, Ukośna, Wiejska, Wielka, Wiosenna, Zacisze",

b)       po wyrazach "Sołectwo NĘDZERZEW" dodaje się wyrazy "Sołectwo ZAWADY",

c)       po wyrazach "Sołectwo ZDUNY" skreśla się wyrazy: "ulice: Budowlana, Daleka, Długa, Drobna, Jasna, Kaliska, Kolejowa, Kolorowa, Kościelna, Krótka, Miła, Ogrodowa, Jana Pawła II, Poduchowna, Pogodna, Polna, Radosna, Sadowa, Tęczowa, Wiosenna, Żytnia";

 

6.       tworzy się obwód głosowania Nr 6. Granice obwodu głosowania Nr 6 obejmują: Sołectwo BORÓW, Sołectwo SZULEC, Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI, Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI, Sołectwo JÓZEFÓW, Sołectwo CIENIA-FOLWARK, Sołectwo CIENIA DRUGA, Sołectwo CIENIA PIERWSZA, Sołectwo CIENIA TRZECIA, Sołectwo TROJANÓW. Na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 wyznacza się Gimnazjum w Opatówku, ul. Szkolna 7.

 

§ 2

 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z uwzględnieniem zmian określonych w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr 230/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 lipca 2006 r.

 

Gmina OPATÓWEK

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo OPATÓWEK

ulice: Akacjowa, Feliksa Dziubińskiego, Grabowa, Helleny, Kaliska ,Kościelna, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa, Szkolna, Św. Jana, Zagórek, Zdrojowa

Szkoła Podstawowa
w Opatówku
ul. Szkolna 3

2

Sołectwo OPATÓWEK
ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. Józefa Zajączka, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Opatówku
ul. Kościelna 2

3

Sołectwo CHEŁMCE
Sołectwo PORWITY
Sołectwo SZAŁE

Szkoła Podstawowa
w Chełmcach

4

Sołectwo JANIKÓW
Sołectwo RAJSKO
Sołectwo SIERZCHÓW
Sołectwo WARSZEW

Szkoła Podstawowa
w Rajsku

5

Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA
Sołectwo NĘDZERZEW
Sołectwo ZAWADY
Sołectwo ZDUNY
Sołectwo NOWA TŁOKINIA
Sołectwo TŁOKINIA MAŁA
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA
Sołectwo DĘBE-KOLONIA
Sołectwo KOBIERNO
Sołectwo ROŻDŻAŁY

Szkoła Podstawowa
w Tłokini Wielkiej

6

Sołectwo BORÓW
Sołectwo SZULEC
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI
Sołectwo JÓZEFÓW
Sołectwo CIENIA-FOLWARK
Sołectwo CIENIA DRUGA
Sołectwo CIENIA PIERWSZA
Sołectwo CIENIA TRZECIA
Sołectwo TROJANÓW

Gimnazjum
w Opatówku
ul. Szkolna 7

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 230/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 11 lipca 2006 roku

 

w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania

 

Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta. Podstawę prawną do dokonania zmian stanowi art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)

Proponowane zmiany podyktowane są m.in. zmianami demograficznymi, utworzeniem nowego sołectwa Zawady, zmianą granic sołectwa Trojanów, czego konsekwencją jest zmiana granic okręgów wyborczy, oraz powtarzającymi się wnioskami mieszkańców o zminimalizowanie utrudnień w dostępie do lokali wyborczych, co z kolei ma wpływ na frekwencję wyborczą.

Zaproponowane zmiany granic obwodów głosowania pokrywają się z terytorialnym podziałem gminy na okręgi parafialne.

Utworzenie nowego obwodu głosowania Nr 6 pozwoli na efektywniejszą pracę komisji wyborczych w obwodzie Nr 1 i Nr 2, które to obwody dotychczas skupiały największą liczbę mieszkańców. Siedziba obwodowej komisji wyborczej nowo tworzonego obwodu Nr 6 w Gimnazjum w Opatówku, przy ul. Szkolnej 7, znacznie ułatwi wyborcom, w tym niepełnosprawnym, głosowanie.

 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46