MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 241/01

Rady Gminy Opatówek

z dnia 28 grudnia 2001 roku

 

w sprawie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami), w związku z § 1 pkt. 4 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 roku w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku w następujących wysokościach:

 

1.       przy sprzedaży z samochodu ciężarowego
lub przyczepy ciągnikowej                                                 25,00 zł

2.       przy sprzedaży z samochodu dostawczego,
osobowego względnie wozu konnego                                 15,00 zł

3.       przy sprzedaży:

-          z ręki, kosza, wiadra                                                    2,50 zł

-          z wózka ręcznego, roweru                                             5,00 zł

4.       przy sprzedaży ze straganu                                              15,00 zł

 

§ 2

 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż zwierząt na targowisku w wysokości - 12,00 zł.

 

§ 3

 

1.       Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.       Do poboru opłaty targowej w drodze inkasa wyznacza się p. Dorotę Powolną.

3.       Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30% od sumy zainkasowanych kwot.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             /-/ Stefan Kobierski

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46