Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 241/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 27 września 2006 roku

 

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Opatówek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)       prowadzenie robót w pasie drogowym,

2)       umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)       umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)       zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

 

§ 2

 

1.       Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1)       chodników, poboczy placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo jezdnych       - 4 zł

2)       jezdni do 50 % szerokości oraz zatoki                                                                           - 4 zł

3)       jezdni powyżej 50 % szerokości                                                                                    - 7 zł

4)       drogi i chodniki o nawierzchni gruntowej:

a)       za zajęcie jezdni                                                                                                    - 3 zł

b)       za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego                                                  - 2 zł

2.       Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 3

 

Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1.       w jezdni (bez względu na rodzaj nawierzchni)                                                                      - 50 zł

2.       w chodniku (bez względu na rodzaj nawierzchni)                                                                 - 30 zł

3.       w pozostałych elementach pasa drogowego                                                                        - 20 zł

4.       na obiektach mostowych                                                                                                 - 200 zł

 

§ 4

 

Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w wysokości 2 zł za 1 m powierzchni reklamy z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2

1.       reklamy (szyldy) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierające wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w wysokości 0,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy

2.       reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. w wysokości 0,00 zł za 1 m powierzchni reklamy

 

§ 5

 

Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1-4 w wysokości 1 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego.

 

§ 6

 

Ustala się zerową stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z funkcjonowaniem drogi (np. wykonanie zjazdu do posesji, budowa kanalizacji deszczowej lub rowów dla odwodnienia drogi, budowy oświetlenia drogi).

 

§ 7

 

Roczne stawki opłat określone w § 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat oblicza się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Szymczak

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 241/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 27 września 2006 roku

 

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 

W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych dotyczących pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), nałożony został na jednostki samorządowego obowiązek ustalenia, w drodze uchwały wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, kierowano się przede wszystkim wymogami art. 40 ust. 9 w/w ustawy o drogach publicznych, względami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpływem naruszenia poszczególnych elementów pasa drogowego, na konstrukcję drogi.

Zgodnie z art. 40a ustawy o drogach publicznych wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią dochody Gminy przeznaczone na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i spełnia wszystkie wymogi określone prawem.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Wolf

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27