MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2007 rok


Uchwała nr 89/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 88/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2008 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 16 poz. 371 z dnia 25.02.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 87/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2008 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 86/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2008 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 85/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 84/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opatówek na 2008 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 68 poz. 1345 z dnia 29.04.2008r.
Pobierz

Uchwała nr 83/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
Pobierz

Uchwała nr 82/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 81/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 80/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szałe.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 195 poz. 4372 z dnia 14.12.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 79/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 103/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 78/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Cienia - Młyn, cz. wsi Cienia Pierwsza, Janików Drugi, cz. wsi Janików, Tłokinia Poduchowna, cz. wsi Tłokinia Kościelna.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 76/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 75/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 72/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 71/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 70/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 69/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 68/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 4625 P Cienia Druga - Porwity o długości 2667 m pozbawionej tej kategorii do drogi gminnej.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 164 poz. 3567 z dnia 19.11.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 67/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie pozbawienia drogi nr 675526 P Porwity o długości 430 m kategorii gminnej.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 164 poz. 3566 z dnia 19.11.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 66/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 65/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 164 poz. 3565 z dnia 19.11.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 64/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 63/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 sierpnia 2007 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 202/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 62/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 61/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 60/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie sprostowania błędów w Uchwale Nr 51/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 59/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 58/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 57/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2006 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 56/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2006 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 55/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 54/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2006 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 53/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opatówek w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości: Cienia - Młyn, cz. wsi Cienia Pierwsza; Janików Drugi, cz. wsi Janików; Tłokinia Poduchowna, cz. wsi Tłokinia Kościelna.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 51/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 50/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 49/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 kwietnia 2007 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 25/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na 2007 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 48/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2006 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 47/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok.
Pobierz

Uchwała nr 46/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 45/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 44/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 43/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 42/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2 400 000 zł.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 41/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2007 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 40/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 39/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2007 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1551 z dnia 20.04.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 38/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 37/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1550 z dnia 20.04.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 36/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności nieruchomości.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 35/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1549 z dnia 20.04.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 34/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opatówek na 2007 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 47 poz. 1177 z dnia 03.04.2007r.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27