MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 101/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

w tym pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także związków zawodowych uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek i dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr101/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

Lp.

Stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagodzy i psychologowie zatrudnieni we wszystkich typach i rodzajach przedszkoli i szkół

20

2.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedzi
(z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach specjalnych)

20

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 101/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

w tym pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek

 

Wymiar pensum nauczycieli został określony zasadniczo w ust.3 art.42 Karty Nauczyciela. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w tym przepisie - między innymi pedagogów, psychologów, logopedów - określa, zgodnie z ust.7 pkt 3 art.42, organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Z uwagi na powyższe, podjęcie tej uchwały należy uważać jako celowe.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58