MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 102/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2008 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 102/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

RADY GMINY OPATÓWEK NA 2008 ROK

 

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

1.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za rok 2007.

III dekada stycznia 2008

2.

Informacja dyrektora ZEAS -u na temat planowanych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w II półroczu roku szkolnego 2007/2008.

luty 2008

3.

Informacja dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności kierowanej placówki za rok 2007 oraz przedstawienie zamierzeń GOK-u na rok 2008. (posiedzenie w siedzibie GOK).

I dekada kwietnia 2008

4.

Informacja Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatówku dotyczące realizacji zadań w zakresie świadczonych usług medycznych za rok 2007 oraz przedstawienie założeń SPZOZ w tym zakresie na rok 2008.

Maj 2008

5.

Kontrola realizacji wniosków i zaleceń z przeprowadzonych przeglądów placówek oświatowo - wychowawczych na terenie gminy w roku 2007.

I dekada czerwca 2008

6.

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. pod kątem pozyskiwania niewydatkowych środków w innych działach budżetu na cele oświaty i wychowania.

Posiedzenie wspólnie z komisją Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego.

II dekada września 2008

7.

Sprawozdanie dyr. Biblioteki z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 r. (spotkanie w siedzibie GBP)

listopad 2008

8.

Udział członków Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia w spotkaniach okolicznościowych, w uroczystościach z okazji Świąt państwowych oraz imprezach o charakterze gminnym.

na przestrzeni 2008

 

Uwaga:

Zakłada się możliwość poszerzenia każdego posiedzenia komisji o sprawy bieżące oraz możliwość zwołania posiedzeń doraźnych niezbędnych do zajęcia określonych stanowisk wobec podejmowanych uchwał Rady Gminy oraz decyzji Wójta.

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 102/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ZAŁOŻEŃ I PLANÓW GOSPODARCZYCH

ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO

RADY GMINY OPATÓWEK NA 2008 ROK

 

 

Tematy posiedzeń

Terminy realizacji

1.       Opracowanie planu pracy Komisji w 2008 r.

2.       Sprawozdanie Komisji z działalności za rok 2007.

luty

1.       Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona ppoż. na terenie Gminy Opatówek.

2.       Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007.

marzec

1.       Przegląd strażnic będących w KSRG pod względem stanu technicznego, potrzeb remontowych i inwestycyjnych.

2.       Wykonanie budżetu w I kwartale 2008 r.

3.       Informacja na temat działań przeprowadzanych na terenie zbiornika rekreacyjnego "Szałe" - program bezpieczeństwa i porządku przed zbliżającymi się wakacjami.

marzec-maj

1.       Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

2.       Realizacja zadań w związku z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym oraz ochroną ppoż. na terenie Gminy Opatówek.

czerwiec - wrzesień

1.       Wykonanie budżetu w III kwartale 2008 r.

2.       Analiza projektu budżetu na rok 2009. Opiniowanie projektów uchwał - podatki i opłaty na kolejny rok.

3.       Propozycje inwestycyjne na rok 2009.

4.       Analiza wykonania budżetu za rok 2008.

październik - grudzień

 

Porządek prac Komisji może ulec zmianie w związku z zadaniami wynikającymi z bieżących potrzeb.

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 102/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI MIESZKANIOWEJ

RADY GMINY OPATÓWEK NA 2008 ROK

 

 

Lp.

Wyszczególnienie zadania

Termin wykonania -

miesiąc danego roku

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.

luty

2.

Analiza potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących remontów w gospodarce mieszkaniowej na rok bieżący.

marzec

3.

Współudział w opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

kwiecień

4.

Informacja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odnośnie wykorzystania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Opatówek na 2007 r. na gospodarkę mieszkaniową.

maj

5.

Przegląd budynków mieszkalnych komunalnych i mieszkań komunalnych pod kątem potrzeb budżetowych na rok 2009.

październik

6.

Analiza zaległości czynszowych i podjęcie działań w zakresie ich wyegzekwowania.

listopad

 

Sprawy bieżące dotyczące Komisji np. wnioski w sprawach mieszkaniowych będą tematem każdego posiedzenia Komisji.

 

Uwaga:

Tematy ujęte w planie pracy jak i terminy ich rozpatrywania mogą ulec zmianie. Mogą także w trakcie bieżącego roku być włączone do planu pracy tematy wynikające z aktualnych potrzeb i sytuacji gminy.

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 102/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA

RADY GMINY OPATÓWEK NA 2008 ROK

 

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.

luty

2.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2007 r. w zakresie rolnictwa i drogownictwa.

marzec/kwiecień

3.

Zadania realizowane przez ośrodki doradcze na rzecz rolnictwa - informacja ODR Opatówek.

maj/czerwiec

4.

Pomoc unijna kierowana na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków przez rolników indywidualnych.

wrzesień

5.

Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku.

październik

6.

Analiza projektu budżetu Gminy na 2009 rok oraz projektów stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2009 rok.

listopad

7.

Analiza programu oczyszczania rowów melioracyjnych.

grudzień

 

Plan pracy może ulec rozszerzeniu w ciągu roku o tematy wynikające z bieżących potrzeb Rady, Komisji, Wójta Gminy.

 

 

 

 


 

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 102/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWENTARYZACJI

RADY GMINY OPATÓWEK NA 2008 ROK

 

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.

luty/marzec

2.

Analiza wykonania inwestycji w gminie w roku 2007 oraz informacja o planowanych inwestycjach w roku 2008.

kwiecień

3.

Aktualne problemy dotyczące dróg na terenie gminy.

kwiecień/maj

4.

Analiza możliwości rozwoju i zagospodarowania Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego we wsi Szałe w kontekście istniejącej sytuacji prawnej własności nieruchomości.

maj

5.

Spotkanie z radnymi w sprawie aktualnych pilnych potrzeb w zakresie infrastruktury w poszczególnych miejscowościach.

maj/czerwiec

6.

Analiza terenów gminy pod kątem konieczności sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości budżetowych sfinansowania tych planów.

czerwiec

7.

Spotkanie z radnymi w zakresie aktualnych problemów w zakresie infrastruktury.

sierpień

8.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy.

wrzesień

9.

Analiza potrzeb w zakresie infrastruktury na 2009 rok.

październik/listopad

10.

Informacja o środkach z programów operacyjnych na rozwój infrastruktury.

grudzień

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46