MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 103/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Opatówek na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 99 ust. 1 i 2 uchwały Nr 56/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Opatówek (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 138, poz. 2598 i Nr 161,poz.3022, z 2007 r. Nr 59,poz.1550) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się terminy odbywania posiedzeń co najmniej raz na kwartał z możliwością częstszego odbywania posiedzeń, jeżeli wymagać tego będzie problematyka.

 

§ 2

 

Zatwierdza się zadania Komisji Rewizyjnej planowane do realizacji w 2008 roku:

 

1.       Opinia wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok.

2.       Kontrola budowy sali sportowej w Chełmcach.

3.       Kontrola przetargów za lata 2006-2007.

4.       Inne zadania zlecone przez komisje Rady Gminy i Radę Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58