MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 104/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Opatówek

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Opatówek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 42, poz. 274) na wniosek Wójta Gminy Opatówek, Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na ustanowienie na terenie gminy Opatówek Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie oznaczonym jako działka gruntu o numerze 692/27, o powierzchni 8,1429 ha położona w Opatówku przy ul. Zdrojowej, obręb Opatówek.

 

§ 2

 

Położenie i obszar terenu proponowanego do włączenia do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa załącznik do niniejszej uchwały (mapa, wykaz działki z powierzchnią).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr 104/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

 

Wykaz nieruchomości wnioskowanych do objęcia statusem Łódzkiej SSE

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Obręb

Adres

Właściciel/
Użytkownik wieczysty

1.

692/27

8,1429

Opatówek

Opatówek
ul. Zdrojowa

"Kaliszanka"
Sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliszu

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58