MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 106/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatówku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się z dniem 19 maja 2008 roku Panią Beatę Berezowską na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatówku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 106/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatówku

 

Powoływanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - na wniosek Wójta Gminy - należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

W związku z odwołaniem i rozwiązaniem stosunku pracy - z tytułu przejścia na emeryturę - z dotychczasowym Kierownikiem USC, zachodzi konieczność powołania nowej osoby na to stanowisko.

Podjęcie niniejszej uchwały w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Nr 161 poz. 1688) stało się konieczne i uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58